Özgün Araştırma

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Minimal İnvaziv Kalp Debisi Ölçüm (PICCO®) Kılavuzluğu ile Yönetim ve Postoperatif Sonuçlar

10.4274/BMB.galenos.2019.11.023

  • Gökhan Bostan
  • Funda Gümüş Özcan
  • Serdar Demirgan
  • Ali Özalp
  • Kerem Erkalp
  • Ayşin Selcan

Gönderim Tarihi: 18.11.2019 Kabul Tarihi: 26.11.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(4):86-92

Amaç:

Çalışmamızda; koroner arter bypass greftleme cerrahisi (KABG) geçiren ve PİCCO® ile sürekli kalp debisi ve kardiyak performans paremetreleri monitörize edilerek yönetilen hastalarda, ölçülen PİCCO® parametreleri ile ekstübasyon ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) kalış süreleri arasındaki korelasyon değerlendirildi.

Yöntem:

Bu çalışma, Aralık 2015-Mart 2016 tarihleri arasında KABG cerrahisi geçiren ve PİCCO® monitorizasyonu ile yönetilen 44 olgunun kayıtlarının retrospektif incelenmesi ile yapıldı. Hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, kilo, boy, vücut kitle indeksi), Amerikan anestezi derneği fiziksel durumları, eşlik eden hastalıklar, ejeksiyon fraksiyonları, anestezi yönetimi, operasyon bilgileri, hemodinamik veriler, PİCCO® paremetreleri, ekstübasyon süreleri, kardiyovasküler cerrahi YBÜ kalış süreleri, vazoaktif ajan ve kan transfüzyonu gereksinimleri, mortalite ve morbidite durumları kaydedildi ve ölçülen PİCCO® parametreleri ile ekstübasyon ve YBÜ kalış süreleri arasındaki korelasyon değerlendirildi.

Bulgular:

Postoperatif dönemde PİCCO® ile değerlendirilen kardiyak kontraktilite ve performansı gösteren parametrelerin anlamlı şekilde arttığı tespit edildi (p<0,05). PİCCO® parametreleri ile ekstübasyon ve YBÜ kalış süreleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0,05).

Sonuç:

PICCO® kılavuzluğu ile yönettiğimiz koroner revaskülarizasyon olgularında, miyokardiyal kontraktilitenin ve kardiyak performansın iyileştiği, hastaların ekstübasyon ve yoğun bakım kalış sürelerinde beklenenin dışında bir uzama olmadığı gösterilmiş olup, kardiyak fonksiyon paremetreleri takip edilerek yönetilen hastalarda optimum volüm ve hemodinamik hedeflerin sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass cerrahisi, PİCCO®, kalp debisi ölçümü

Tam Metin (İngilizce)