Özgün Araştırma

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Farklı Anestezi İdamesinin Hemodinami Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Kohort Çalışması

10.4274/BMB.galenos.2020.11.076

  • Hülya Yılmaz Ak
  • Yasemin Özşahin
  • Mehmet Ali Yeşiltaş
  • İsmail Haberal
  • Mustafa Yıldız
  • Ziya Salihoğlu
  • Kerem Erkalp

Gönderim Tarihi: 03.11.2020 Kabul Tarihi: 15.12.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):105-111

Amaç:

Koroner arter baypas greft cerrahisinde (KABGC) genel anestezi yönetimi miyokard fonksiyonunu korumalı, iskemik hasarı önlemeli ve stabil hemodinamiyi sağlamalıdır. KABGC sırasında anestezi yönetimi için evrensel olarak kabul edilmiş olan tek bir teknik bulunmamaktadır. Kullanılan ilaçlar ve ilaç kombinasyonları, idame infüzyonları hastanın patofizyolojik durumu ile anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının bireysel tercihi ile deneyimine dayanır. KABGC’sinde anestezi indüksiyonu ile ilgili çok sayıda çalışma olsa da anestezi idamesi ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada, retrospektif olarak KABGC’sinde anestezi idamesinde kullanılmış 3 farklı yöntemin hemodinami üzerine etkileri karşılaştırıldı.

Yöntem:

Elektif KABGC uygulanmış olan ASA II-III grubu 108 hastanın kayıtları anestezi idame yöntemlerine göre 3 gruba ayrılmıştır. Grup 1 %1-3 sevofluran ve fentanil 4 mcg/kg/saat infüzyonu, grup 2 propofol 1,5-4 mg/kg/saat ve fentanil 4 mcg/kg/saat infüzyonu, grup 3 propofol 1,5-4 mg/kg/saat ve remifentanil 0,03 mg/kg/saat infüzyonu ile idame edilmişti. İndüksiyon sonrası (T0), sternotomi sonrası (T1), perikardiyotomi sonrası (T2), CPB sonrası beşinci dakikada (T3), toraks kapatılırken (T4) ve operasyon bitiminde (T5) olmak üzere sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı, ortalama arter basıncı (OAB), kalp hızı (nabız) kaydedilmişti. Kardiyopulmoner baypas (KBP) öncesi dönemde kullanılan vazodilatatör ilaç ihtiyacı ile KPB sonrasında kullanılmış olan inotropik ajan miktarları hesaplandı.

Bulgular:

Yüz sekiz hastadan (88 erkek/20 kadın) elde edilen veriler analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri her üç grupta da benzerdi. Koroner arter baypas greft sayısı, kros klemp süresi, toplam sıvı, toplam kan transfüzyonu, toplam idrar hacmi, KPB sonrası inotropik ajan gereksinimi, ameliyat sonrası santral venöz basınç, ameliyat öncesi ve sonrası laktat ve laktat artışı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Grup 1’de diğer gruplara göre, OAB ve nabızda %20-25’ten fazla değişiklik yoktu.

Sonuç:

KABGC’de sevofluran ve fentanil ile anestezi idamesi daha stabil hemodinami sağladı.

Anahtar Kelimeler: Hemodinami, inhalasyon, intravenöz, kardiyovasküler anestezi

Tam Metin (İngilizce)