Özgün Araştırma

Konjenital Kalp Hastalığı Olan Pediyatrik Olgularda Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarında Kateterizasyon ve Anjiyografi İşlemlerinde Anestezi Deneyimlerimiz: Tek Merkez 360 Olgu

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-035

  • Hatice Dilek Özcanoğlu
  • Funda Gümüş Özcan

Gönderim Tarihi: 26.04.2022 Kabul Tarihi: 01.06.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):150-157

Amaç:

Pediyatrik kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi konjenital kalp hastalıklı olgularda tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden ikisidir. Bu olgularda anestezi yönetimi özeldir ve pek çok anestezik zorluklarla birliktedir. Bu çalışmada, konjenital kalp hastalığı tanısı almış pediyatrik olgularda kateterizasyon işlemlerinde anestezi yönetim deneyimlerimizin ve komplikasyonların değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem:

Çalışma 1 Ağustos 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında pediyatrik anjiyografi laboratuvarımızda tanısal veya girişimsel amaçlı kateterizasyon işlemi yapılan olgular üzerinde gerçekleştirildi. Olguların kardiyak tanısı, cinsiyet, ağırlık, işlem özellikleri, işlem sırasındaki anestezi yönetim ilkeleri ve gerçekleşen komplikasyonları incelendi.

Bulgular:

Çalışma döneminde 360 olguya 390 işlem uygulandı. Olguların medyan yaşı 3 ay [çeyrekler arası aralık (ÇAA) 20 gün -7 yıl] ve medyan ağırlığı 7 kg (ÇAA 3,4-24) idi. Olguların %51’i erkek ve %49’u kızdı. Üç yüz doksan prosedürün 134’ü tanısal olarak ve 256’sı invaziv olarak gerçekleştirildi. Medyan işlem süresi 35 dakika (ÇAA 25-60) idi. Kateter işlemleri olguların %33’ünde genel anestezi altında gerçekleştirildi. İşlemler sırasında toplam 52 (%13,3) komplikasyon gözlendi. Anestezi yönetimi sırasında 17 olguda hipotansiyon, 10 olguda desatürasyon, 7 olguda ritim bozukluğu gelişti. İşlem sırasında iki hastada ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteğine ihtiyaç duyuldu. Dört hasta acilen ameliyat edildi. İşlem nedeniyle hiçbir hasta kaybedilmedi.

Sonuç:

Konjenital kalp hastalıklı pediyatrik olgularda kateterizasyon işlemleri anestezi yönetimi özellik gösterir. Kardiyak patolojinin türü, hemodinamik karakteristikler, prosedür şekli gibi faktörler göz önünde bulundurularak olguya özel anestezi yaklaşımı tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, çocuk, kalp kateterizasyonu, komplikasyon

Tam Metin (İngilizce)