Özgün Araştırma

Kolorektal Karsinomda KRAS Mutasyonu ve 18F-FDG Tutulum Parametreleri Arasındaki İlişki

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-031

  • Aynur Özen
  • Serkan Menekşe
  • Esat Namal
  • Aslı Kahraman Akkalp
  • Merve Tokoçin
  • Talar Vartanoğlu
  • Emel Gökmen
  • Fatih Çelebi

Gönderim Tarihi: 04.04.2022 Kabul Tarihi: 05.06.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):165-173

Amaç:

Bu çalışmadaki amacımız, kolorektal kanserde Kirsten sıçan sarkom viral onkogeni (KRAS) ekson-2 mutasyonunun 18F-florodeoksiglukoz (FDG) tutulum paternlerini, toplam lezyon glikolizini ve metabolik tümör hacmini etkileyip etkilemediğini değerlendirmektir

Yöntem:

Bu retrospektif çalışmaya 52 kolorektal kanserli hasta dahil edildi. Maksimum standartlaştırılmış uptake değerleri (SUDmaks), tümör-karaciğer parankim SUVmaks oranları (TKO), retansiyon indeksi (RI), metabolik tümör hacimleri (MTV), toplam lezyon glikoliz (TLG) ve glukozla düzeltilmiş TLG’ler gibi çift zamanlı 18F-FDG pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) parametreleri ölçüldü.

Bulgular:

Mutasyona uğramış ve vahşi tip kolon kanseri arasında PET/BT görüntüleme parametrelerinde istatistiksel fark yoktu, ancak RI ve RI (TKO) değerleri vahşi tipte mutasyona uğramış tipten istatiksel olarak daha yüksekti. KRAS ekson-2 vahşi tip rektum kanseri hastalarında düşük MTV vardı (p=0,044). KRAS mutasyon durumu MTV ile korele idi (r=-0,277, p=0,048). ROC eğrileri analizi, MTV ve MTV’nin (%) KRAS ekson-2 mutasyon durumunu doğru bir şekilde öngördüğünü gösterdi.

Sonuç:

Çalışmamızda hem kolon hem de rektum kanserli hastalarda KRAS ekson-2 mutasyon durumu ile artmış 18F-FDG tutulumu arasında bir ilişki bulamasak da, KRAS ekson-2 vahşi tip kolon kanserli hastalarda ilginç bir şekilde zamanla artan 18F-FDG tutulumu görülmüştür. KRAS ekson-2 mutasyon durumu ile MTV arasında bir korelasyon bulsak bile, bu çok güçlü değildi.

Anahtar Kelimeler: Florodeoksiglukoz F18, insan, KRAS proteini, kolorektal neoplazmalar, pozitron emisyon tomografi

Tam Metin (İngilizce)