Özgün Araştırma

Küçük Kalp Sendromlu Kadın Hastalarda Tp-e Aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranları

10.4274/BMB.galenos.2021.2021-09-097

  • Ersin İbişoğlu
  • Bedrettin Boyraz

Gönderim Tarihi: 14.09.2021 Kabul Tarihi: 10.12.2021 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):1-5

Amaç:

Tp-e, QT dispersiyonu ve bu ikisi arasındaki oranlar ventriküler aritmilerin, özellikle ventriküler prematürite depolarizasyonunun ve ani kardiyak ölümün öngörücü değişkenleri olarak, bu çalışmada küçük kalp sendromu ile tanımlanan hastalarda değerlendirildi.

Yöntem:

Kardiyotorasik oranları hesaplanarak 47’si küçük kalpli, 47’si normal kalpli 94 kadın hasta çalışmaya alındı. QTmaks, QTmin, QRS, JT ve Tp-e intervalleri, Tp-e/QTmaks, Tp-e/QTcmaks, Tp-e/JT ve Tp-e/JTc oranları ölçüldü ve QTcmaks, QTcmin, cQTd ve JTc intervalleri hesaplandı.

Bulgular:

Küçük kalp hasta grubunda cQTd, Tp-e, Tp-e/QTcmaks ve Tp-e/JTc değerleri anlamlı olarak daha yüksekti ve QTcmin değerleri anlamlı olarak daha düşüktü.

Sonuç:

Küçük kalp sendromlu hastalarda Tp-e ve QT dispersiyon değerleri ventriküler repolarizasyonu ve olası bir ventriküler aritmiyi öngörme açısından önemli belirteçlerdir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, küçük kalp sendromu, ventriküler repolarizasyon

Tam Metin (İngilizce)