Özgün Araştırma

Kilolu ve Normal Kadınlarda Polikistik Over Sendromunun Enflamatuvar Belirteçlerle İlişkisi

10.4274/BMB.galenos.2020.03.07

  • Tolga Atakul
  • Özgür Deniz Turan
  • Çiğdem Yenisey

Gönderim Tarihi: 05.03.2020 Kabul Tarihi: 14.04.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(2):45-51

Amaç:

Polikistik Over sendromunun (PCOS) etiyolojisi ve patofizyolojisi henüz açıklanamamıştır, çünkü hastalık heterojen klinik tabloya sahiptir. Over ve diğer dokular tarafından üretilen birkaç sitokin, PCOS’de kronik bir enflamatuvar durumun ve metabolik dengesizliğin korunmasına katkıda bulunur. Bu çalışma, çeşitli enflamatuvar belirteçlerin ölçümü ve değerlendirilmesi yoluyla enflamatuvar durum ile PCOS arasındaki ilişkiyi ve bilimsel kapsamı genişletmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem:

Bu olgu-kontrol çalışmasına ilaç kullanmamış 49 PCOS hastası ve 39 sağlıklı kontrol dahil edildi. Enflamatuvar belirteçlerin ölçümü için kan örnekleri alındı. Siklooksijenaz-2 (COX-2), IL-12, IL-18, IL-23, Krüppel benzeri faktör-4, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)- gama, sirtuin (SIRT) ve geçiş ücreti benzeri reseptör-2 (TLR-2) ölçümleri yapıldı.

Bulgular:

PCOS grubunda sağlıklı kontrollere göre COX-2, IL-12, IL- 18, IL-23, Krüppel benzeri faktör-4, PPAR-gama, SIRT ve TLR-2 anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Aşırı kilolu ve normal kilolu PKOS kadınları karşılaştırıldığında bu enflamatuvar belirteçler açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Alıcı işletim karakteristiği analizi, aşağıdaki kesme değerlerinin PCOS tanısı için tatmin edici duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğunu ortaya koymuştur: COX-2 için 5,9 ng/mL, IL-12 için 22,3 pg/ mL, IL-18 için 32 pg/mL, 57 IL-23 için pg/mL, Krüppel benzeri faktör-4 için 203 pg/mL, PPAR-gama için 2,54 ng/mL, SIRT için 2,9 ng/mL ve TLR-2 için 2 ng/mL.

Sonuç:

Bulgularımız, bu enflamatuvar belirteçlerin PCOS’li hastaları yüksek duyarlılık ve özgüllükte tanımlamak için kullanılabileceğini göstermektedir. Sonuçlarımız PCOS’li kadınlarda gözlenen düşük dereceli enflamasyonun muhtemelen hastalığın patofizyolojisine özgü olduğu düşüncesini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşük dereceli enflamasyon, interlökinler, krüppel benzeri faktör-4, Polikistik Over sendromu, siklooksijenaz-2

Tam Metin (İngilizce)