Özgün Araştırma

Kesitsel Görüntüleme ve 18-FDG-PET BT Verileri ile Çeşitli Malign Tümörlerin En Sık Görülen Kemik Metastazlarının Retrospektif Analizi

10.4274/BMB.galenos.2021.2021-11-120

  • Mehmet Öncü
  • Deniz Özel

Gönderim Tarihi: 25.11.2021 Kabul Tarihi: 29.12.2021 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):12-19

Amaç:

Kesit görüntüleme ve flor-18 florodeoksiglikoz-pozitron emisyon tomografi (18-FDG-PET) bilgisayarlı tomografi (BT) verileri ile kemik metastazlarını kantitatif ve kalitatif olarak değerlendirmektir.

Yöntem:

Çalışma verilerini elde etmek için, enstitümüzün nükleer tıp arşivi, Ocak 2015-Aralık 2018 arasındaki dönem için geriye dönük olarak araştırıldı. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) değerlendirmesi için ilgili dokunun normal bitişik dokuya sinyal yoğunluğu oranı seçildi. BT değerlendirmesi için, ortalama yoğunluk değerlerine göre metastazlar litik veya sklerotik olarak tanımlandı. Son olarak, 18-FDG-PET BT’de maksimum ve ortalama standart uptake değerleri ve metabolik tümör hacmi değerleri kantitatif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Tüm kemik metastazları T1 sekanslarında hipointens iken, %96,4’ü T2’de hipo ve kısa tau inversiyon kurtarma (STIR) sekanslarında hiperintensite göstermiştir. STIR görüntüleri metastazı saptamada daha etkin bulundu. Çeşitli tümör tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir MRG sinyal yoğunluğu farkı yoktu. 18-FDG-PET/BT metabolik tümör hacmi değerleri metastatik tümör tiplerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi. Litik ve sklerotik metastazların 18-FDG-PET/BT parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç:

Rastlantısal kemik metastazlarını saptamak için disk patolojileri gibi diğer nedenlerle rutin protokolde STIR görüntülerinin yapılmasını öneriyoruz. MRG sinyal yoğunluğu ve SUV değerleri, tümör histopatolojisini tahmin etmek için kullanılamaz. Meme kanseri metastazları için sklerotik veya litik görünüm 18-FDG-PET/BT parametrelerini ve akciğer kanserleri için SUVmaks değerlerini etkilemez. Metabolik tümör hacim değerleri, bazı yeni makalelerde belirtildiği gibi prognostik faktör olarak tanımlanabilir.

Anahtar Kelimeler: 18-FDG-PET/BT, BT, kemik metastazları, MRG

Tam Metin (İngilizce)