Özgün Araştırma

Kalp damar cerrahisi hastalarının hekimlerinde yeğledikleri giyim biçimi ve hasta-hekim ilişkisi

10.5350/BMB20180824085815

  • Nur Elcin Boyacioglu
  • Kamil Boyacioglu
  • Tugba Sahin

Gönderim Tarihi: 24.08.2018 Kabul Tarihi: 14.09.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(3):30-36

Amaç:

Bu çalışmada, Kalp Damar Cerrahi (KVC) kliniğinde hizmet veren hekimlerin giyim tarzı ile hastaların hekim tercihi arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı özellikte olup, Nisan-Ağustos tarihleri arasında, İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin, KVC kliniğinde tedavi gören 250 hasta ile yürütülmüştür. Veriler, hem kadın hem de erkek hekimilerin farklı giyim biçiminin resimleri gösterilerek (klasik, beyaz önlük, spor, forma), giyim tercihleri ve hasta hekim ilişkisine etkilerine ilişkin sorular içeren anket formu aracılığı ile elde edildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sıklık, yüzdelik, ortalama) yanında gruplararası karşılaştırmada ki kare testi kullanıldı.

Bulgular:

Katılımcılarının yaş ortalaması 55.37±14.33 olup, %55.2’si erkek hastalardan oluşmaktadır. KVC hekimleri için beyaz önlüğün en çok tercih edilen giyim tarzı olduğu belirlendi. Genç yaşta olan hastalar, yaşları daha ileri olan hastalara göre hekiminlerinin beyaz önlük giymelerini daha çok istediklerini belirtmişlerdir. Kadın hastalar erkek hastalara göre sivil giyimli hekimleri daha çok tercih ettiği belirlendi.

Sonuç:

Hastalar, KVC hekimlerinin öncelikli olarak beyaz önlüğü giymesini tercih ettiklerini belirttiler. Bu nedenle beyaz önlük hasta-hekim ilişkisini olumlu etkileyebilir ve hekimin iyi bir izlenim yaratmasında yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Giyim, hekim-hasta ilişkisi, hekimler, hasta memnuniyeti