Özgün Araştırma

Jinekolojik Kanserlerde PET/BT’nin Etkinliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-014

  • Yücel Kaya
  • Nedim Tokgözoğlu
  • Gökhan Demirayak
  • Veli Mihmanlı
  • Damla Yasemin Yenliç Kaya
  • Hamit Caner Uzun

Gönderim Tarihi: 12.05.2022 Kabul Tarihi: 17.06.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):197-204

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, jinekolojik malignitelerde operasyon öncesi yapılan pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin (PET/BT) lenf nodu metastazını saptamadaki etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntem:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2016 ile Kasım 2017 yılları arasında jinekolojik kanser nedeni ile opere olan 78 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastane veri sisteminden ve hasta dosyalarından hastaların yaşına, menopozal durumuna, klinik tanılarına, nihai patoloji raporlarına ve PET/BT bulgularına ulaşıldı. Nihai patoloji raporundaki tümörün histolojik tipi, pelvik ve/veya paraaortik lenf nodu tutulumları, PET/BT’de patolojik tutulum izlenen lenf nodlarının ve primer tümörün maksimum standart tutulum değeri (SUVmaks) kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 78 hastanın 42’si endometrium kanseri, 10 hasta uterin sarkom, 14 hasta serviks kanseri ve 12 hasta over kanseriydi. Endometrium kanser tanısı almış hasta grubunda PET/BT’nin lenf nodu metastazını tahmin etmedeki sensitivitesi, spesifitesi, doğruluğu, pozitif prediktif değeri ve negatif prediktif değeri sırasıyla %54,5, %96,7, %85,7, %85,7 ve %85,7 idi. Uterin sarkomda bu değerler sırasıyla %100, %89,9, %90, %50 ve %100’dü. Serviks kanserinde sırasıyla %0, %92,3, %85,7, %0 ve %92,3 ve son olarak over kanserinde sırasıyla %62,5, %75, %66,7, %83,3 ve %50 idi. Tüm hasta grubu incelendiğinde bu değerler sırasıyla %57,1, %92,9, %83,3, %75 ve %85,4 olarak bulundu.

Sonuç:

PET/BT tanı testleri bakımından en iyi başarı uterin sarkomlarda elde edilmiştir. Ayrıca, çalışmamızda metabolik parametrelerden ortalama SUVmaks değerlerinin yalnızca over kanserinde lenf nodu metastazı ile ilişkili olduğu, diğer jinekolojik malignitelerde anlamlı olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik neoplazmlar, lenfatik metastaz, 18F-FDG PET/BT

Tam Metin (İngilizce)