Özgün Araştırma

İskemik Beyin Hacminin İskemik Modifiye Albümin Seviyesi ile Korelasyonu

10.4274/BMB.galenos.2020.10.068

  • Burak Demirci
  • Muhammed Evvah Karakılıç
  • Abuzer Coşkun
  • Cihat Yel
  • Sadık Ahmet Uyanık
  • Kübranur Ünal
  • İsa Başpınar
  • Çilem Çaltılı
  • Selim İnan

Gönderim Tarihi: 01.10.2020 Kabul Tarihi: 11.11.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):26-31

Amaç:

Serebrovasküler hastalık, acil servis başvurularının sık bir nedenidir, erken tanı mortalite ve morbiditeyi azaltabilir. Çalışmamızda serebrovasküler hastalıkların difüzyon ağırlıklı-manyetik rezonans görüntülemeleri (DA-MRG) ile kan iskemik modifiye albümin (İMA) düzeyleri arasındaki ilişkinin demografik özellikler, mortalite ve morbidite açısından değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem:

Bu prospektif kohort çalışmasına Ocak-Temmuz 2014 tarihleri arasında acil serviste iskemik inme tanısı almış 44 hasta ile 44 kontrol grubu dahil edildi. İnme tanısı konulan ve DA-MRG kısıtlaması olan hastalarda yaş, cinsiyet, yaşamsal belirtiler, yandaş hastalık durumları, nörolojik defisit düzeyleri, İMA düzeyleri, DA-MRG tutulum hacimleri ve mortalite oranları analiz edildi. Ayrıca, İMA düzeyini karşılaştırmak için acil servisimize başvuran 44 gönüllüden oluşan bir kontrol grubu eklenmiştir.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 66,98±16,36 ve %54,5’i (n=24) erkekti. Kontrol grubu ile hasta grubunun yaşları benzerdi. En sık görülen komorbid hastalık hipertansiyon 28 (%63,6); atriyal fibrilasyon 14 (%31,8), diabetes mellitus 10 (%22,8) ve koroner arter hastalığı 10 (%22,8) idi. İMA düzeyinin ortanca değeri hasta grubunda 13,84, kontrol grubunda 8,66 idi. Hastaların NIHSS inme skoru yüksek iken, MRG’deki tutulum alanı ve ayrıca İMA seviyelerinin arttığı görüldü. Ayrıca difüzyon kısıtlama alanı ve İMA düzeyleri pozitif ve orta düzeyde ilişkiliydi.

Sonuç:

İMA düzeyi, akut iskemik inmede kullanılabilen bir parametre ve DA-MRG’de kısıtlılık alanının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, biyobelirteçler, difüzyon ağırlıklımanyetik rezonans görüntüleme, iskemik modifiye albümin

Tam Metin (İngilizce)