Özgün Araştırma

İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatiye Bağlı Kronik Kalp Yetmezliğinde Retinal Mikrovasküler Değişiklikler

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-084

  • Abdurrahman Alpaslan Alkan
  • Eyüp Düzgün
  • Murat Karapapak
  • Mehmet Egemen Karataş
  • Delil Özcan
  • Serhat Sığırcı

Gönderim Tarihi: 10.10.2022 Kabul Tarihi: 23.04.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):161-166

Amaç:

Kronik kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olan idiyopatik dilate kardiyomiyopati (KMP), koroner arter hastalığı olmaksızın sol ventrikül genişlemesine bağlı olarak, sistolik fonksiyonun bozulmasına neden olan bir hastalıktır. Bu çalışmada, optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) kullanarak KMP’si olan hastalarda foveal avasküler zon (FAZ) alanı ve retinal vasküler dansite (VD) değişikliklerini araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %50’nin altında olan KMP’li 48 hasta (Grup 1) ve 50 kişiden oluşan sağlıklı kontrol grubu (Grup 2) OKTA ile değerlendirildi. FAZ alanı, yüzeyel ve derin parafoveal VD değerleri ve peripapiller alan VD değerleri ölçülerek, gruplar arasında karşılaştırma yapıldı.

Bulgular:

FAZ değerleri Grup 1’de anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 0,29±0,09, 0,20±0,05; p<0,001). Ayrıca Grup 1’de parafoveal alanın derin kapiller pleksus ortalama VD değeri anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla 49,05±3,81, 54,81±2,88; p<0,001). Peripapiller alanın ortalama VD değeri de Grup 1’de anlamlı olarak daha düşük bulundu (sırasıyla 50,54±3,38, 54,66±1,42; p<0,001).

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçları bu hasta grubunun takibinde OKTA’nın kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dilate kardiyomiyopati, kalp yetmezliği, mikrovasküler dansite, optik koherens tomografi anjiyografi

Tam Metin (İngilizce)