Özgün Araştırma

Hastanede ölen Suriyeli hastaların demografik özellikleri

10.5350/BMB20170118045833

  • Fatih Cakmak
  • Banu Karakus Yilmaz

Gönderim Tarihi: 23.11.2016 Kabul Tarihi: 17.01.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(1):9-12

Amaç:

Çalışmamızda en büyük göçmen kampının yer aldığı Şanlıurfa’da, bir devlet hastanesine başvuran ve ölen Suriyeli hastaların demografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler:

İki bin on bir -2015 yılları arasında Şanlıurfa’da bir devlet hastanesine başvuran ve ölüm kararı verilen Suriyeli hastalar retrospektif analizi yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, travmaya maruz kalıp kalmadıkları, ölüm nedenleri ve hastane içinde ya da dışında ölüm olayının gerçekleşmesine göre ayrıntılı olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya Şanlıurfa’da bir devlet hastanesine 2011 – 2015 yılları arasında başvuran ve burada ölüm kararı verilen toplam 1866 Suriyeli hasta dahil edildi. Hastaların %43,7’si (n:816) kadın idi. Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 61.16 ± 23.6 (%95 CI 60.08 – 62.23) idi. Ölüm şekline göre hastalar karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet ve travmatik yaralanma durumuna göre gruplar farklılık gösterirken (p<0.001, p:0.047, p<0.001), ateşli silah yaralanması varlığına göre gruplar arasında farklılık tespit edilmedi (p: 0.290).

Sonuç:

Travmatik Suriyeli hastaların acil servis ölümleri ile hastane ölümleri arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: göçmen, göçmen kampı, Suriyeliler