Özgün Araştırma

Hamile Kadınlarda COVID-19 Pandemisinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2021.04.050

  • Elif Çiler Eren
  • Sevda Gümüş Şanlı

Gönderim Tarihi: 20.04.2021 Kabul Tarihi: 12.08.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):306-313

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) salgını toplumun psikolojisini olumsuz etkilemiştir. Bu çalışmada, gebelerde COVID-19 salgını sırasında yaşanan stres, anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli ölçeklerle doğum yöntemi tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya üçüncü basamak hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniğine takip için başvuran 151 gebe dahil edildi. Gebelerin hepsine demografik bilgilerini içeren ve COVID-19, olay etkisi ölçeği (IES-R), depresyon anksiyetesi stres ölçeği-21 (DASS-21) ve gözden geçirilmiş gebelikle ilgili anksiyete anketi (PRAQ-R) ile ilgili soruları içeren 31 soruluk bir anket uygulandı.

Bulgular:

DASS-21 alt gruplarında yapılan sınıflandırmalara göre, gebelerin %16,5’i şiddetli veya aşırı depresyon, %35,1’i şiddetli veya aşırı anksiyete, %11,2’si şiddetli veya aşırı stres düzeyine sahipti. Otuz beş yaşın altındakilerde ortalama IES-R ve PRAQ-R puanları 35 yaş ve üzerindekilere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla p=0,02 ve p=0,01). İlk defa hamile olanlarda PRAQ-R (p<0,001), DASS-21 toplam (p=0,019), DASS-21 anksiyete (p=0,012) ve DASS-21 stres (p=0,014) puanları daha önce gebelik geçiren kadınlara göre yüksekti.

Sonuç:

Bu çalışmada, salgının gebelerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini olumsuz etkilediği, bu etkinin özellikle genç gebelerde ve ilk gebeliğini yaşayanlarda daha da yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19, depresyon, hamilelik, pandemi

Tam Metin (İngilizce)