Özgün Araştırma

Granül-makrofaj Koloni Uyarıcı Faktörünün Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Üzerindeki Rolü

10.4274/BMB.galenos.2019.07.011

  • Özlem Karabay Akgül
  • Emre Volkan Kasımoğulları
  • Hakan Güraslan
  • Cemil Akgül

Gönderim Tarihi: 15.07.2019 Kabul Tarihi: 20.08.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(3):61-66

Amaç:

Bu çalışma ile öncelikle implantasyon için önemli bir role sahip olduğu düşünülen GM-CSF’ün tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) etiyolojisindeki yerini araştırmayı amaç edindik. İmplantasyon başlangıcı ve devamlılığı birçok karmaşık olgunun bir senkronizasyon içinde seyrini gerektirir. Tekrarlayan gebelik kayıplarının ortalama yarısı açıklanamaz durumda olup lokal immun faktörler ile ilişkili olabileceği ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazanmaktadır. Düşüğün fizyopatolojisinde GM-CSF’nin bir sitokin olarak rolü henüz araştırılmaktadır.

Yöntem:

İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri’ne başvuran 50 olgudan kontrol ve çalışma grupları oluşturarak toplam beş grup araştırılmıştır. Çalışma grupları 30, kontrol grupları ise 20 hasta içermektedir. Çalışma grupları rutin TGK araştırması sonucu nedeni bulunamayan olgular arasından seçilen, gebe olmayan ve düşük yapanlar olmak üzere oluşturulan iki grup ile spontan düşük yapan bir başka grup beraber olmak üzere toplam olarak üç grup halinde çalışılmıştır. Bu gruplar, gebe olan ve olmayan sağlıklı kadınlardan oluşturulan kontrol grupları ile mukayese edilmişlerdir

Bulgular:

Bu çalışma göstermiştir ki spontan ya da TGK olgularında gebelikten bağımsız olarak endometriumda GM-CSF azalmış düzeyde bulunmaktadır. Söz konusu durum gebeliğin henüz gerçekleşmediği preimplantasyon endometriumunda söz konusu patolojinin bir devamlılık göstererek düşük için predispozisyon oluşturduğu tezini destekler görünmektedir. Çalışma gruplarında GM-CSF’ye ilişkin boyanma kontrol gruplarına kıyasla anlamlı derecede azalmış bulunurken, özellikle yüzey epiteli ve glandüler epitele ait farklılıklar dikkat çeker nitelikte idi. Kontrol grupları arasında farklı bir boyanma paterni izlemedi.

Sonuç:

GM-CSF’nin tekrarlayan gebelik kayıplarındaki rolü immun mediatörler ve sitokinler hakkındaki bilgilerin yoğunlaşması ile daha da açıklık kazanacaktır. Bu tez çalışmasının immunodistrofik etkeninin araştırılması konusunda bir adım olarak kabul edilerek daha büyük hasta grupları ile ve prospektif yeni, detaylı çalışmalara gereksinim olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan gebelik kaybı, GM-CSF, uterus mukozası

Tam Metin (İngilizce)