Özgün Araştırma

Geriyatrik Hematojen Septik Artritli Hastalarda 25(OH) Vitamin D Düzeyleri ve İdrar Yolu Enfeksiyonunun Etkilerinin Araştırılması

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-076

  • Sever Çağlar
  • Emincan Balcı
  • Enes Başer
  • Ozan Beytemür

Gönderim Tarihi: 17.08.2023 Kabul Tarihi: 28.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):310-316

Amaç:

Çalışmamızın amacı geriyatrik hematojen septik artritlerde 25(OH) vitamin D serum seviyesini saptamak ve aynı hastalarda idrar yolları enfeksiyonu olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya septik artrit tanısı almış 22 hasta ve kontrol grubu olarak benzer yaş ve cinsiyet dağılımı gösteren 25 denek dahil edilmiştir. Septik artrit tanısı konmuş olan hastalarda dahil edilme kriterleri monoartrit olması, 60 yaş üstü olması, eklemde şişlik ve ağrı olması, C-reaktif protein (CRP) yüksekliği, eklem sıvısının pürulan karekterde olması, eklem sıvısında mm³’te 50000 üzerinde nötrofil olması ya da eklem kültüründe üretilmiş olması olarak belirlenmiştir. Hem septik artrit hem de kontrol grubundan, karşılaştırma yapmak için hemogram, CRP, tam kan biyokimya, tam idrar tahlili, idrar kültürü, 25(OH) vitamin D tetkikleri istenmiştir.

Bulgular:

Olgu grubunda 25-(OH) vitamin D serum seviyeleri değeri kontrol grubundan anlamlı (p<0,05) olarak daha düşüktü. Olgu grubunda idrarda lökosit sayısı değeri kontrol grubundan anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksekti. Olgu grubunda kandaki albümin değeri kontrol grubundan anlamlı (p<0,05) olarak daha düşüktü. Olgu grubunda hemoglobin değeri kontrol grubundan anlamlı (p<0,05) olarak daha düşüktü. Olgu grubu ve kontrol grubu arasında idrar kültürü dağılımı anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir.

Sonuç:

Yaşlı bireylerdeki hematojen nedenli septik artritlerde ciddi D vitamini eksikliği ile beraber bir kısmında da tam idrar tahlilinde bakteriüri ve piyüri saptanmıştır. Hematojen geriyatrik septik artritlerin bir kısmının ürosepsis sonucunda geliştiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Geriyatrik, idrar yolları enfeksiyonu, sepsis, septik artrit, vitamin D

Tam Metin (İngilizce)