Özgün Araştırma

Geriatrik Hastaların Spinal Anestezisinde Paramedyan Yaklaşım İlk Tercih Olmalı mı? Prospektif Randomize Klinik Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-059

  • Kadir Arslan
  • Ayça Sultan Şahin

Gönderim Tarihi: 13.06.2022 Kabul Tarihi: 12.08.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):240-246

Amaç:

Geriatrik hastaların spinal anestezisinde önemli teknik zorluklar mevcuttur. Spinal anestezi medyan veya paramedyan yaklaşımla uygulanabilir. Bu çalışmada, geriatrik hastaların spinal anestezisinde iki farklı yaklaşımın başarı oranlarını ve intraoperatif komplikasyonlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntem:

Prospektif randomize bu çalışmaya ASA II-III statüsüne sahip 60 yaş ve üzeri 110 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak grup mediyan (M) ve grup paramedyan (P) olarak ikiye ayrıldı. Tüm hastalara L3-4 seviyesinde spinal anestezi uygulandı. Her iki grupta üç denemeye rağmen spinal anestezide başarısız olunması durumunda diğer yaklaşım uygulandı. Hastaların demografik verileri, girişim sayıları, işlem süresi, işlem sırasındaki kemik teması, alternatif yaklaşım ihtiyacı ve intraoperatif komplikasyonları kaydedildi.

Bulgular:

Demografik veriler gruplar arasında benzerdi. Grup M’de ilk denemede başarı oranı %56,6 iken grup P’de %78,1 idi. Spinal anestezi süresi grup P’de anlamlı olarak düşüktü (18±13’e karşın 41±27 saniye, p<0,001). Ayrıca girişim sayıları ve kemik teması da grup P’de anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla, 1,1±0,3’e karşın 1,4±0,7, %30,9’a karşın %52,8, p=0,02). İntraoperatif komplikasyonlar açısından anlamlı farklılık gözlenmedi.

Sonuç:

Bu çalışmada geriatrik hastaların spinal anestezisinde paramedyan yaklaşımında işlem süresinin anlamlı olarak kısaldığı ve işlem sırasında daha az kemik teması olduğu gösterilmiştir. Geriatrik hastaların spinal anestezisinde paramedyan yaklaşımın ilk tercih olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik, rejyoner anestezi, spinal anestezi

Tam Metin (İngilizce)