Özgün Araştırma

Genel Anestezi ve Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryen Doğumlarda Doğum Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-110

  • Hale Çetin Arslan
  • Kadir Arslan
  • Şeyma Çolak Yüksek

Gönderim Tarihi: 03.01.2023 Kabul Tarihi: 06.06.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):202-209

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, sezaryen doğumlarda genel ve spinal anestezi yöntemlerinin kadınların doğum memnuniyetine olan etkisinin doğum memnuniyet ölçeği (BSS) ile araştırılması ve doğum memnuniyetine etki eden faktörlerin belirlenmesidir.

Yöntem:

Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışmaya Haziran 2022 ile Kasım 2022 tarihleri arasında tersiyer bir sağlık kuruluşunda genel ve spinal anestezi altında sezaryen ile doğum yapan 350 kadın dahil edildi. Hastalar grup S (spinal anestezi) ve grup G (genel anestezi) olarak iki gruba ayrıldı. Sezaryen doğum yapan kadınlara taburcu olacakları gün yüz yüze görüşme tekniği ile veri toplama formu ve “BSS” dolduruldu.

Bulgular:

Çalışmaya grup S’de 228 (%65,1) ve grup G’de 122 (%34,9) olmak üzere toplam 350 sezaryen doğum yapmış kadın katıldı. Kadınların %59,7’si (n=209) ilkokul mezunu iken %6,9’u (n=24) yükseköğrenim mezunu idi. Grup S’de BSS skor ortalaması grup G’ye kıyasla anlamlı olarak yüksek saptandı (108±13 vs. 104±12, p=0,005). Üniversite mezunu kadınlarda spinal anestezi ve okur-yazar olmayan kadınlarda genel anestezi tercihi anlamlı olarak yüksekti (p=0,021). Eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde üniversite mezunlarında BSS skorları anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,002).

Sonuç:

Spinal anestezi altında sezaryen doğum yapan kadınlarda doğum memnuniyet skorları yüksek saptanmıştır. Ek olarak üniversite mezunu kadınlarda spinal anestezi tercihi ve BSS skorları yüksek bulunmuştur. Eğitim seviyesi düşük kadınların spinal anestezi hakkında Sonuç: Spinal anestezi altında sezaryen doğum yapan kadınlarda doğum memnuniyet skorları yüksek saptanmıştır. Ek olarak üniversite mezunu kadınlarda spinal anestezi tercihi ve BSS skorları yüksek bulunmuştur. Eğitim seviyesi düşük kadınların spinal anestezi hakkında

Anahtar Kelimeler: Doğum, genel anestezi, memnuniyet, sezaryen, spinal anestezi

Tam Metin (İngilizce)