Özgün Araştırma

Gebelikte Omega-3 Kullanılması Stria Gravidarum Oluşumunu Önleyebilir mi?

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-097

  • Erhan Okuyan
  • Özlem Karabay Akgül

Gönderim Tarihi: 16.11.2022 Kabul Tarihi: 30.05.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):188-193

Amaç:

Bu çalışmanın ana amacı gebelerde Omega-3 kullanımının stria gravidarum oluşumuna etkisini araştırmaktır.

Yöntem:

Bu prospektif olgu kontrol çalışmasına 2020-2021 yılları arasında ilki 1. trimesterde olmak üzere en az 4 antenatal takibi yapılmış 201 primigravid gebe dahil edildi. Çalışmaya alınan gebeler kullandıkları ilaçlara göre (multivitamin, Omega-3 ile beraber multivitamin kullananlar ve düzensiz ilaç kullananlar) gruplandırıldı. Kadının yaşı, eğitim seviyesi, gebelikte aldığı kilo, ek hastalıkları, kullandığı ilaçlar, bebeğin doğum kilosu kaydedildi. Gebelik takibi yapılmış ve doğumu aynı merkezde olmuş hastalara doğum sonrası 24. saatte vücudun 4 bölgesindeki (karın, kalça, basen ve memeler) stria gravidarumları Atwal ve ark. tarafından belirlenmiş kriterlere göre puan verildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 201 kadından 1 tanesinde şiddetli stria skoru saptandı. Stria gravidarum hastaların yaklaşık 1/3’ünde (%26,9) 21-24. gebelik haftaları arasında başlamıştı. Düzenli vitamin kullanan gebelerin SG skorları arasında anlamlı fark saptandı (p<0,001). Vitamin ilaçlarını düzensiz kullanan kadınlarda SG skoru düzenli ilaç kullanan lohusalardan daha yüksek bulundu. SG skoru genç yaş, gebelikte fazla kilo almak ve erken başlayan stria oluşumu ile artmıştı. Doğan bebeğin kilosu ile SG skoru arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçlarına göre, Omega-3 ile birlikte düzenli bir multivitamin, stria gravidarum oluşumunu azaltır.

Anahtar Kelimeler: Çatlaklar, gebelik, Omega-3, stria gravidarum

Tam Metin (İngilizce)