Özgün Araştırma

Gebelerde Gestasyonel Diyabet ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-075

  • Serap Çetiner

Gönderim Tarihi: 15.08.2023 Kabul Tarihi: 28.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):305-309

Amaç:

Gestasyonel diyabet ve tiroid bozuklukları gebelikte sık görülen bozukluklardır. Bu çalışma, gebe kadınlarda gestasyonel diyabet ile tiroid hormon düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapıldı.

Yöntem:

Bu tek merkezli çalışma, Mart 2019-Aralık 2022 tarihleri arasında özel dahiliye polikliniğine başvuran 190 gebenin retrospektif olarak incelenmesiyle yapılmıştır. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tanısı alan 90 ve GDM tanısı almamış 100 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada tiroid belirteçleri olan tiroid uyarıcı hormon (TSH) ve serbest tiroksin hormonu (fT4) ile gebelik diyabeti arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bulgular:

Yaş ve vücut kitle indeksi açısından olgu ve kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p-değeri >0,05). Gruplar arasında TSH açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p-değeri <0,05). Ayrıca sonuçlarda, olgu ve sağlıklı gebeler arasında fT4 açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p-değeri >0,05). Sağlıklı gebe kadınlar ile GDM’li kadınlar arasında subklinik hipotiroidizm sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p-değeri <0,05).

Sonuç:

TSH düzeyleri, açlık kan şekeri ve hipotiroidizm gestasyonel diyabet gelişimi için risk faktörleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, gebelik, gestasyonel diabetes mellitus, hipotiroidizm, tiroid bozuklukları

Tam Metin (İngilizce)