Özgün Araştırma

Gebelerde Düşme ile Yorgunluk, Düşme Korkusu, Duygu Durumu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

10.4274/BMB.galenos.2021.03.035

  • İlknur Can
  • Betül Keyif

Gönderim Tarihi: 19.03.2021 Kabul Tarihi: 22.05.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):229-233

Amaç:

Fiziksel değişikliklerin hamilelik düşmeleri üzerindeki etkisi üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma fiziksel değişikliklerin yanı sıra zihinsel değişikliklerin de gebelikte düşme üzerindeki etkilerini araştırmak için yapıldı. Bu amaçla hamilelik sırasında düşen kişilerin yorgunluk, düşme korkusu, ruh hali ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ile nasıl ilişkili olduğunu değerlendirdik.

Yöntem:

Gebe kadınlar düşenler (grup 1) ve düşmeyenler (grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki gebelere tek ayak üzerinde durma testi yapılarak ve yorgunluk şiddet ölçeği (FSS), Beck depresyon envanteri (BDE), uluslararası düşme etkinlik ölçeği (FES), Nottingham sağlık profile (NSP) formları dolduruldu. Elde edilen veriler gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

FSS (grup 1: 4,9±1,6, grup 2: 4,0±1,8, p=0,002), BDE (grup 1: 23,9±12,5, grup 2: 10,8±7,3, p<0,001), FES (grup 1: 39,5±10,5, grup 2: 26,6±6,6, p<0,001), NSP (grup 1: 321,9±123,1, grup 2: 189,4±96,1, p<0,001) skorları grup 1'de anlamlı yüksek bulundu. Korelasyon analizinde FES ile, FSS, BDE ve NSP arasında pozitif yönde ve tek ayakta durma testi arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardı. Tek ayak üstünde durma testi ile FES, FSS, BDE ve NSP arasındaki negatif yönde ilişki anlamlı idi.

Sonuç:

Bu çalışma, fiziksel değişikliklerin yanı sıra zihinsel değişikliklerin hamile kadınlarda düşme ve denge üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, düşme, gebelik, yaşam kalitesi yorgunluk

Tam Metin (İngilizce)