Özgün Araştırma

Geç Term Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçlarının Retrospektif Analizi

10.4274/BMB.galenos.2024.2023-12-115

  • Damla Yasemin Yenliç Kay
  • Yücel Kaya
  • Veli Mihmanlı
  • Murat İbrahim Toplu
  • Yağmur Ölmez

Gönderim Tarihi: 28.12.2023 Kabul Tarihi: 27.02.2024 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):44-51

Amaç:

Bu çalışmanın amacı 40 hafta ve üzeri gebeliklerin maternal ve perinatal sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ekim-2016 ile Ekim-2017 yılları arasında doğum yapan 476 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların 342’si 400/7 ile 406/7 gebelik haftası arasında, 115’i 410/7 ile 416/7 gebelik haftası arasında, 19’u 420/7 ile 426/7 gebelik haftası arasında doğumunu gerçekleştirmişti. İstatistiksel analizler için SPSS Windows version 24.0 paket programı kullanılmış ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmamızda sezaryen doğum hariç maternal ve perinatal sonuçlar haftalara göre dağılımını benzer bulduk. Primipar hastaların multipara göre sezaryen doğum oranları 400/7’den 410/7’ye kadar olan gestasyonel haftada anlamlı olarak daha yüksek bulundu, ama 42 haftada benzer sonuç elde edildi. Maternal yaş ile maternal sonuçlar arasında anlamlı bir bağlantı saptanmadı. On sekiz yaş altı gebeliklerde diğer yaş gruplarına göre yenidoğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacı anlamlı olarak artmıştı. Primiparite ve erkek fetüs olumsuz maternal ve perinatal sonuçlarla birliktelik gösterdi.

Sonuç:

400/7 ile 426/7 gebelik haftaları arasında olumsuz maternal ve perinatal sonuçlarda belirgin fark bulunmamıştır. Ancak 40. gebelik haftasında ve primipar hastalarda sezaryen oranı anlamlı olarak artmıştır. Ek olarak, primiparitenin belirgin olumsuz maternal sonuçlarla birlikte gösterdiği ve ayrıca erkek yenidoğan cinsiyetinin hem olumsuz maternal sonuçlarla hem de olumsuz perinatal sonuçlarla beraber olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gebe kadın, gebelik komplikasyonları, maternal-fetal ilişkiler, uzamış gebelik

Tam Metin (İngilizce)