Özgün Araştırma

Fibromiyalji Tanısı Alan Hastalarda Beden İmajının Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-049

  • Hatice Melek Başar
  • İlteriş Ahmet Şentürk

Gönderim Tarihi: 23.05.2023 Kabul Tarihi: 07.09.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):325-330

Amaç:

Fibromiyalji (FM) tanısı alan hastalarında beden imajının ağrı şiddeti ile ne oranda etkilendiğinin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bilgilendirilmiş onamları alınan, psikiyatri ve algoloji polikliniğinden kontrolleri ve takipleri yapılan toplam 51 hasta seçildi. Tüm hastalar nümerik değerlendirme skalası, beden imajı ölçeği (BİÖ), Rosenberg benlik saygısı ölçeği (RBSÖ), Beck depreyon ölçeği (BDÖ) ve Beck anksiyete ölçeği (BAÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular:

BAÖ puanları ile BDÖ ve RBSÖ puanları arasında pozitif yönde orta kuvvette, BİÖ puanları arasında negatif yönde orta kuvvette korelasyon olduğu belirlendi. BDÖ puanları ile BİÖ ve RBSÖ puanları arasında negatif yönde orta kuvvette korelasyon olduğu belirlendi (p<0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda, FM hastalarının depresyon ve anksiyete düzeyleri artıkça, beden ve benlik algıları düşüş gözlenmiş olup hastalarda aile öyküsünün varlığı da dikkati çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beden imajı, benlik saygısı, fibromiyalji, kronik ağrı

Tam Metin (İngilizce)