Özgün Araştırma

Eritrosit Sedimantasyon Hızı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Olmadan Lenfoma Tanısını Öngörebilir: Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2021.12.083

  • Esra Turan Erkek
  • Oğuz Fırat Bozkurt
  • Melis Demirağ Evman

Gönderim Tarihi: 01.12.2020 Kabul Tarihi: 27.04.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):190-197

Amaç:

İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile tanısı doğrulanamayan ve ikinci bir invaziv işlem olarak cerrahi eksizyonel biyopsi (CEB) gerektiren hastalarda İİAB öncesi kaydedilen rutin kan değerleri ile kesin tanı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem:

Bir araştırma hastanesinin kulak burun boğaz kliniğinde Mart 2014-Mart 2019 tarihleri arasında İİAB ile tanı konamayan ve servikal lenf nodu CEB yapılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. CEB’ye göre belirlenen kesin tanıya göre olgular şu şekilde 3 gruba ayrıldı: 1) benign, 2) diğer maligniteler, 3) lenfoma.

Bulgular:

Diğer maligniteler grubundaki erkeklerin sıklığı diğer iki gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,007). Diğer iki grupla karşılaştırıldığında, C-reaktif protein seviyeleri benign grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü (p=0,001). Lenfoma grubunda eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) diğer gruplara göre anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0,001) ve lenfomayı diğer tümörlerden ayırmada ESR’nin >35,5 mm/saat kesim noktasında %70,21 duyarlılık, %75,76 özgüllük ve %73,97 doğruluğa sahip olduğu saptandı (eğri altındaki alan =0,784, %95 güven aralığı: 0,708-0,861, p<0,001).

Sonuç:

ESR, asemptomatik hastalarda lenfoma tanısı için spesifik olmasa da, tanı için servikal lenf nodu biyopsisine ihtiyaç duyan semptomatik hastalarda tekrarlayan invazif prosedürleri azaltmak için destekleyici bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, ince iğne aspirasyon biyopsisi, lenfoma

Tam Metin (İngilizce)