Özgün Araştırma

Endorektal Ultrasonografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Pozitron Emisyon Tomografisinin Rektum Kanserinde Ameliyat Stratejisine Katkıları

10.4274/BMB.galenos.2020.08.045

  • Yurdakul Deniz Fırat
  • Gökhan Çipe
  • Coşkun Çakır
  • Hüseyin Kazım Bektaşoğlu
  • Sinan Arıcı
  • Mahmut Müslümanoğlu

Gönderim Tarihi: 21.08.2020 Kabul Tarihi: 30.11.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):61-65

Amaç:

Gastrointestinal sistemin en sık görülen kanserleri kolorektal kanserlerdir. Özellikle rektum kanserli hastalarda operasyon öncesi evreleme büyük önem taşımaktadır. Bunun sebebi ise evrelemeye göre tedavi yönetimindeki değişik olanakların hasta için tercih edilebilmesidir. Evreleme hasta için uygun tedavi yönetimini planlamaya yardımcı olmaktadır. Rektum kanserli hastaların endorektal ultrasonografi (ERUS), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyonu-bilgisayarlı tomografi (PET-BT) ile yapılan değerlendirilmelerinin ameliyat stratejisine etkileri araştırıldı.

Yöntem:

Bu çalışmada; klinik ve histopatolojik olarak Ekim 2010-Nisan 2012 arasında rektum kanseri tanısı almış 30 olgu preoperatif olarak ERUS, MRG ve PET-BT ile değerlendirilmiş, sonuçlar histopatolojik bulgularla karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Ekim 2010-Nisan 2012 tarihleri arasında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında biyopsi ile rektum kanseri tanısı alan 30 hasta çalışmaya alınmıştır. Yirmi hasta erkek (%66,6), 10 hasta kadın (%33,3) idi. Hastaların yaşları 38 ile 78 arasındaydı, 21 hasta neoadjuvan tedavi gördü. Dokuz hasta neoadjuvan tedavi görmedi. Hastaların tümüne preoperatif MRG, PET-BT ve ERUS yapılmıştır. Çalışmaya opere edilen primer rektum adenokanserli hastalar dahil edildi. T evresini değerlendirmede MRG, ERUS ve PET-BT 30 hastadan sırasıyla 9 (%31), 12 (%41) ve 12 (%40) hastada doğru evreledi. N evresini değerlendirmede MRG, ERUS ve PET-BT 30 hastadan sırasıyla 15 (%51), 16 (%55,1) ve 17 (%56,6) hastada doğru evreledi. PET-BT’nin diğer görüntüleme yöntemleri ile karşılaştırıldığında evrelemede anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ve ameliyat stratejisini değiştirmediği görülmüştür. PET-BT ile üç hastada uzak metastaz saptandı. Bunlardan biri karaciğer, ikisi akciğer metastazı idi. Akciğer metastazı düşünülen kitlelerden alınan biyopsilerde metastaz saptanmadı. PET-BT’nin uzak metastazı saptamada yüksek yanlış pozitiflik oranı olduğu görülmüştür. İstatiksel analizde değerlendirme sonucu için anlamlı p-değerleri saptanmamıştır.

Sonuç:

PET-BT’nin rektum kanseri evrelemesinde T, N ve ekstramezorektal yayılım değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılmasının faydası gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Görüntüleme yöntemleri, PET-BT, rektum kanseri

Tam Metin (İngilizce)