Özgün Araştırma

Endometrium Adenokanserli Hastalarda Preoperatif Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-088

  • Serkan Kumbasar
  • Dilruba Karaca
  • Fatma Ketenci Gencer
  • Özlem Khatip
  • Hatice Yaşat Nacar
  • Nazime Binnur Cömert
  • Esra Nazlı Döktür

Gönderim Tarihi: 27.10.2022 Kabul Tarihi: 28.12.2022 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):6-12

Amaç:

Çalışmamızın amacı düşük riskli ve orta ileri riskli endometrium kanseri tanısı konan hastalar ile benign endometriyal patoloji tanısı konan hastaların ortalama trombosit hacmi (MPV), platelet dağılım genişliği (PDW), nötrofil/lenfosit oranı (NLO), monosit lenfosit oranı (MLO), eozinofil lenfosit oranı (ELO), trombosit/lenfosit oranı (PLO) değerlerini karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmamıza Mart 2014-Nisan 2022 tarihlerinde hastanemizde anormal uterin kanama ön tanısıyla histeroskopi, dilatasyon küretaj ya da endometriyal biyopsi ile endometriyal örnekleme yapılan hastalar dahil edilmiştir. Endometriyal örnekleme sonuçlarına göre gruplar; benign grup, malign grup olarak isimlendirildi. Ek olarak; malign grup kendi arasında intraoperatif frozen değerlendirme ve postoperatif kesin patoloji sonucuna göre iki gruba ayrılarak alt grup analizi yapıldı. Endometriyal patolojisi olmayanla grup 1, düşük riskli endomeriyal adenokanserli olgular grup 2, düşük riskili endometrun Ca dışındaki endometrum adenokanserli (orta ve daha ileri riskli endometrum adenokanserli) olgular grup 3 olarak tanımlandı.

Bulgular:

Gruplar arasında nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, trombosit sayısı, eozinofil sayısı, MPV, PDW, NLO, MLO, ELO, PLO (p>0,05) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Endometriyal kalınlık değeri, vücut kitle indeksi, ileri yaş endometriyal kanser grubunda anlamlı bulundu.

Sonuç:

Gruplar arasında MPV, NLO, ELO, MLO ve PLO değerleri istatistiksel açısından farklılık izlenmedi. Bunun sebebi düşük riskli ve de orta-yüksek riskli endometrium adenokanserinin sistemik enflamasyonu tetiklemediğinden kaynaklanmış olabilir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium adenokanser, ELO, MNO, MPV, NLO, PLO

Tam Metin (İngilizce)