Özgün Araştırma

Diyabetik Hastalarda HbA1c Düzeyi ile Trigliserit/HDL Kolesterol Oranı ve Trigliserit Glikoz İndeksi Arasındaki İlişki

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-095

  • Mustafa Asım Gedikli
  • Betül Sarı Kalın
  • Ahmet Aktaş

Gönderim Tarihi: 05.09.2021 Kabul Tarihi: 09.02.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):27-31

Amaç:

Çalışmamızdaki amacımız diyabetik hastalarda HbA1c düzeyini trigliserit/HDL kolesterol (TG/HDL-C) oranı ve trigliserit glikoz (TyG) indeksi ile karşılaştırmak ve HbA1c düzeyi ile ilişkisini göstermektir.

Yöntem:

Çalışmamız 1 Ocak 2015-1 Ocak 2020 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Genel Dahiliye Anabilim Dalı'na başvuran hastalar üzerinde retrospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya 2.938 hasta dahil edilmiştir. Hastaların HbA1c, trigliserit ve glikoz değerleri kaydedildi. TyG indeksi ve TG/HDL-C Oranı hesaplandı. Hastalar HbA1c düzeylerine göre gruplara ayrılarak TyG indeksi ve TG/HDL-C oranları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hastalardaki HbA1c düzeyi azaldıkça TG/HDL-C oranı ve TyG indeksinin istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu izlendi. Hastaları cinsiyetlerine göre grupladığımızda erkek hastaların HbA1c, TG/ HDL-K oranı ve TyG indeksinin kadın hastalara göre daha yüksek olduğu görüldü.

Sonuç:

Çalışmamızda HbA1c düzeyleri ile TG/HDL-C oranı ve TyG indeksi arasında pozitif korelasyon bulduk. Literatürdeki diğer çalışmalar göz önünde bulundurularak, çalışmamızın sonuçlarına göre glisemik kontrolü kötü olan hastalarda koroner arter hastalığı ve serebrovasküler hastalık riskinde artış olduğunu öngörüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, trigliserit glikoz indeksi, trigliserit/HDL kolesterol oranı

Tam Metin (İngilizce)