Özgün Araştırma

Dislipidemik Obez Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2019.06.010

  • Tuğçe Damla Dilek
  • Özlem Bostan Gayret
  • Suna Kılınç
  • Meltem Erol
  • Özgül Yiğit
  • Fatih Mete

Gönderim Tarihi: 28.06.2019 Kabul Tarihi: 01.08.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(3):56-60

Amaç:

Çocukluk çağı obezitesi tüm dünyada giderek artan en önemli çocuk sağlığı sorunlarından biridir. Obezite ile birlikte olan dislipidemi, erişkin dönemde aterosklerotik hastalıklar için bir risk faktörüdür. Bu çalışmada çocuklarda, obezitenin ciddi bir komplikasyonu olan dislipidemiyi öngörmede nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve platelet-lenfosit oranının (PLO) kullanılabilirliğini araştırdık.

Yöntem:

Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde obezite tanısı alan 11-17 yaş arası 207 olgu ve herhangi bir rahatsızlığı olmayıp rutin amaçlı tam kan tahlili yapılan 50 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların cinsiyetleri, yaşları, muayene bulguları kaydedildi. Obez çocuklarda ilk başvuruda alınan tam kan sayımında lökosit, hemoglobin, trombosit, ortalama trombosit hacmi, nötrofil ve lenfosit düzeyleri değerlendirildi. NLO ve PLO hesaplandı. Açlık kan şekeri ve açlık insülin, serum aminotransferaz değerleri ve lipid profili kaydedildi.

Bulgular:

Obezite tanısı alan 207 olgunun 99’unda (%47,82) dislipidemi saptanırken, 108 olguda (%52,18) dislipidemi saptanmadı. Dislipidemi saptanan olguların sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı ve açlık insülin düzeyi dislipidemi olmayan gruptan daha yüksekti. Dislipidemik grubun PLO ortalaması 112,75±39,11, dispidemik olmayan grubun PLO ortalaması 104,78±31,38, kontrol grubunun PLO ortalaması 110,20±39,35 olup grupların PLO ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,353). NLO ortalaması dislipidemik grupta 1,52±0,69, dislipidemik olmayan grupta 1,66±0,81, kontrol grubunda 1,72±1,26 idi. Her üç grubun NLO ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,295).

Sonuç:

Çalışmamızda obez çocuklarda PLO ve NLO ile dislipidemi arasında ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, dislipidemi, nötrofil-lenfosit oranı, platelet-lenfosit oranı

Tam Metin (İngilizce)