Özgün Araştırma

D Vitamini Seviyesi Beta Hücre Aktivitesini Etkiler mi?

10.4274/BMB.galenos.2021.03.038

  • Gülin Öztürk Özkan

Gönderim Tarihi: 01.06.2021 Kabul Tarihi: 09.11.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(4):397-406

Amaç:

D vitamini yetersizliği tüm dünyada giderek artmaktadır. D vitamini yetersizliği diyabet, insülin direnci, obezite, dislipidemi ve hipertansiyon gibi düzensizlikler ile ilişkilidir. Bu araştırma tip 2 diyabet, insülin direnci, obezite ve bozulmuş açlık glikozu olan hastaların serum D vitamini düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem:

Bu araştırma, 18-80 yaş arası yeni tanı konulmuş ve daha önce ilaç tedavisi almamış, tip 2 diyabet, insülin direnci, obezite ve bozulmuş açlık glikozu olan 504 bireyin bulguları incelenerek yapılmıştır. Hastaların açlık glikoz, açlık insülin, total kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)-kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol, trigliserit, 25(OH)D konsantrasyonları, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların vücut kütle indeksi, insülin direncinin homeostatik modeli değerlendirmesi (HOMA) ve HOMA beta (B) değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular:

Tip 2 diyabetli hastaların %89,9’unun, insülin direnci hastalarının %90,6’sının, obezite hastalarının %91,7’sinin ve bozulmuş açlık glikozu hastalarının %94,1’inin serum 25(OH)D konsantrasyonlarının 30 mg/mL’nin altında olduğu bulunmuştur. Serum 25(OH)D konsantrasyonu ile açlık insülin konsantrasyonu ve HOMA B değerleri arasında negatif korelasyon, HDL-kolesterol seviyesi ile pozitif korelasyon olduğu görülmüştür.

Sonuç:

Bu çalışmada tip 2 diyabet, insülin direnci, obezite ve bozulmuş glikoz toleransı hastalarında D vitamini yetersizliği sık görülmüştür. Serum 25(OH)D konsantrasyonu açlık insülin, HDL-kolesterol ve beta hücre fonksiyonu ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: HOMA B, HOMA-IR, insülin direnci, obezite, tip 2 diyabet, vitamin D

Tam Metin (İngilizce)