Özgün Araştırma

Crohn Hastalığının Radyolojik Değerlendirmesinde BT Enterografisinin Etkinliği

10.4274/BMB.galenos.2021.02.020

  • Nevzat Herdem
  • Deniz Esin Tekcan Şanlı

Gönderim Tarihi: 02.02.2021 Kabul Tarihi: 23.06.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):257-263

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, bilgisayarlı tomografi enterografisinin (BTE) Crohn hastalığı (CH) tanısı almış hastalarda lümen içi ve lümen dışı patolojileri göstermedeki etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntem:

Histopatolojik olarak CH tanısı konulan semptomatik 20 hastada oral kontrast madde ile optimal barsak distansiyonu sonrası elde edilen BTE bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Tutulan segment intestinal duvar kalınlaşması (fokal veya diffüz), bağırsak duvarında patolojik kontrastlanma, intestinal mezenterde artmış vaskülerite, mezenterik lenfadenopati, intraperitoneal sıvı, enterik fistül, intraabdominal apse varlığı açısından değerlendirildi. Ayrıca hastalığa bağlı olabilecek ekstraintestinal bulgular açısından değerlendirme yapıldı.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 20 hasta (11 kadın, 9 erkek; yaş aralığı: 24-61 yıl, ortalama yaş: 39,7±11,4 yıl) dahil edildi. En sık etkilenen bağırsak segmenti terminal ileumdu (n=10, %50). On dört hastada (%70) patolojik bağırsak duvarında kontrastlanma, 16 hastada (%80) mezenterik lenfadenopati ve 15 hastada (%75) tarak işareti saptandı. Dört olguda (%20) karın içi apse ve 4 olguda (%20) enterik fistül tespit edildi. Hastalıkla ilgili olarak, bir hastada böbrek taşı ve iki hastada geçirilmiş kolesistektomi bulguları izlendi.

Sonuç:

BTE, CH olan semptomatik hastaların intestinal ve ekstraintestinal bulgularını eş zamanlı olarak izleyebilen ve tedavi seçimine yön verebilen çok etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Apse, BT enterografisi, Crohn hastalığı, duvar kalınlaşması, enterokliz, fistül, komplikasyon

Tam Metin (İngilizce)