Özgün Araştırma

COVID-19 Salgınının Kadın Cinsel Davranışına Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2021.03.036

  • Evrim Ebru Kovalak
  • Özlem Karabay Akgül
  • Tolga Karacan
  • Özlem Yüksel Aybek
  • Hakan Güraslan

Gönderim Tarihi: 21.03.2021 Kabul Tarihi: 18.07.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):271-275

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) ile ilişkili izolasyon tüm dünyada ekonomik hasar, yalnızlık, ölüm korkusu ve depresyon ile sonuçlandı. Kendini izole etme ve sosyal mesafe, istenmeyen psikolojik etkilere neden olur ve cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Bu çalışma, ülkemizde COVID-19 salgını sırasında kadınların cinsel davranışlarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem:

Bu prospektif, gözlemsel çalışma, 27 Haziran-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanede gerçekleştirildi. COVID-19 salgını sırasında cinsel yaşam ile ilgili 13 sorudan oluşan bir anket, 18-45 yaş arasındaki 169 kadına uygulandı. Demografik özellikler kaydedildi. Partnerle ilişki, cinsel istek, ilişki sıklığı, cinsel doyum, doğurganlık isteği gibi cinsel davranışları değerlendiren sorular soruldu.

Bulgular:

Katılımcıların ortalama yaşı 32,9±7,74 (18-45) idi. Pandemi sırasında, aylık gelirin 84 (%60) hastada azaldığı, 53 (%37,9) hastada aynı kaldığı, sadece 3 (%2,1) hastada arttığı görüldü. Katılımcıların %32,9’unda cinsel istek azalırken, %58,6’sında aynı kaldı. Geliri azalan grupta cinsel istekte azalma (%40,5), geliri değişmeyen gruba (%22,7) göre daha yüksek idi. Cinsel istek oranlarındaki azalma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p=0,03). Ancak grupların gelir düzeyi değişikliği ile cinsel doyum oranları karşılaştırıldığında ise gelir düzeyi azalanlarda cinsel doyumun arttığı, farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p=0,04).

Sonuç:

COVID-19 salgınının neden olduğu akut stres, cinselliği olumsuz etkilemiştir. Azalan gelir düzeyi cinsel isteği azaltır, ancak bizim çalışmamızda bu grupta cinsel doyum oranlarında artış gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel davranış, cinsel işlev, COVID-19, koronavirüs, salgın

Tam Metin (İngilizce)