Özgün Araştırma

COVID-19 Pozitif Pediyatrik Hastalarda Koku ve Tat Bozukluğu: Hastalığın Farklı Evrelerinde Prospektif Bir Kohort

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-056

  • Zahide Mine Yazıcı
  • Neslihan Sağlam
  • Nihal Akçay
  • Bengisu Menentoğlu
  • Nevin Hatioğlu
  • Esra Şevketoğlu
  • İbrahim Sayın

Gönderim Tarihi: 09.06.2022 Kabul Tarihi: 24.08.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):267-272

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pediyatrik hastalarda koku ve tat bozukluğunu hastalığın ciddiyetine göre değerlendirmektir.

Yöntem:

Ocak 2021’den Temmuz 2021’e kadar 90 polimeraz zincir reaksiyonu testi doğrulanmış COVID-19 hastası kaydedildi. Hastalar, hastalığın evresine göre üç ana gruba ayrıldı (evre 1: Ayakta tedavi olan hastalar, evre 2: Yatan hastalar, evre 3: Yoğun bakım hastaları). Her grupta 30 çocuk hasta vardı. Denekler bir anket ile değerlendirildi. Koku ve tat bozukluğu olan hastaları değerlendirmek için görsel analog skalası kullanıldı.

Bulgular:

Koku ve tat bozukluğu ayrı ayrı değerlendirildi ve sırasıyla %26,7 ve %27,8 olarak bulundu. Koku alma bozukluğu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p=0,002). Ayakta tedavi gören hastalarda koku bozukluğu oranı yoğun bakımda tedavi edilen hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Tat bozukluğu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi (p=0,109; p>0,01). Hastaların %5,5’inde koku ve tat bozukluğunun kalıcılığı olduğu görüldü.

Sonuç:

Ayaktan tedavi gören hastalarda koku bozukluğu oranı yoğun bakımda tedavi edilen olgulara göre anlamlı derecede yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, koku, koku bozukluğu, pediatri, tat

Tam Metin (İngilizce)