Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisi Sırasında Bir Teletıp Deneyimi: Obezitesi Olan Hastaların Telefon Görüşmeleriyle Takibi

10.4274/BMB.galenos.2020.08.052

  • Feray Akbaş
  • Hanife Usta Atmaca
  • Mehmet Emin Pişkinpaşa

Gönderim Tarihi: 31.08.2020 Kabul Tarihi: 21.10.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(4):199-203

Amaç:

Teletıp odyo/video iletişimi, bilgisayar ve telemetri gibi modern bilişim teknolojisini kullanarak uzaktaki hastalara sağlık hizmeti verilmesidir. Global Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi süresince, genel popülasyona; özellikle obezitesi olan bireyler gibi yüksek enfeksiyon riski olan kişilere ev izolasyonu önerilmiştir. Burda, COVID-19 pandemisi izolasyon döneminde obezite merkezi hastalarının takibi için kullanılan teletıp yöntemi verilerinin değerlendirilmesi ve kriz zamanlarında obezite gibi kronik hastalıklar için alternatif takip metodlarının gerekliliğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Obezite merkezinde kayıtlı tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Merkez yönetici hekimi tarafından telefon aramaları yapıldı ve hastalara diyet uyumları, egzersiz düzeyleri, nasıl hissettikleri, mevcut kiloları, eşlik eden hastalıkları ya da ilaçlarını temin etmede zorluk yaşayıp yaşamadıkları soruldu. Tavsiyelerde bulunuldu (sağlıklı beslenme, sıvı alımı, ev egzersizleri, stresle baş etme, ev izolasyonu zorunluluğu, dışarda olmak zorunluysa alınması gereken önlemler). Yanıtlar sınıflandırıldı ve her kategori için hasta sayısı belirlendi.

Bulgular:

Toplam 101 hasta arandı, 86 hasta yanıt verdi ve 15 hasta yanıt vermedi. Son kayıtlı kilolarıyla karşılaştırıldığında %40,7 (n=35) hasta kilo almıştı, %50 (n=43) hasta kilo vermişti ve %9,3 (n=8) hasta kilosunu korumuştu. Hastaların % 27,9’u (n=24) tavsiye edilen diyete uyuyordu, %29’u (n=29) diyet konusunda hiçbir tavsiyeye uymuyordu ve %33’ü (n=33) diyet önerilerine kısmen uyuyordu. En sık yapılan yanlış tüm gün ve gece boyunca atıştırmaktı. Hastaların %30,2’si (n=26) düzenli olarak ev egzersizi yapıyordu, %50 (n=43) hiç egzersiz yapmıyordu ve %19,8 (n=17) kısmen ev egzersizleri yapıyordu. En sık yapılan egzersiz evde-yürüme programlarıydı. Kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda %53,5 (n=46) hasta genel olarak iyi, %24,4 (n=21) hasta genel olarak kötü, %22,1 (n=19) hasta kısmen iyi olduklarını belirtti. En sık şikayet uyku bozuklukları ve anksiyeteydi.

Sonuç:

Teletıp, içinde bulunduğumuz pandemi periyodu gibi olağanüstü zamanlarda, obezite gibi kronik hastalıklar için kolay, güvenli ve etkin bir takip metodudur. Bu yöntemin uygulama alanı, kullanan hastalar ve sağlık profesyonelleri için her anlamda güvenli olmasını sağlayacak medikal ve legal düzenlemeler yapıldıktan sonra genişleyebilecektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, obezite, teletıp

Tam Metin (İngilizce)