Olgu Sunumu

COVID-19 İlişkili Kawasaki Hastalığı: İlk Çocukluk Çağı Multisistem Enflamatuvar Sendrom Tanılı Olgumuz

10.4274/BMB.galenos.2021.05.067

  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Sertaç Hanedan Onan
  • Meltem Erol

Gönderim Tarihi: 24.05.2021 Kabul Tarihi: 28.06.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):350-354

2019 yılının son aylarında başlayan yeni tip koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) salgını tüm dünyada hızla yayıldı ve erişkinler başta olmak üzere çok sayıda ölüme yol açtı. Son zamanlarda ise özellikle çocuk yaş grubunda bu yeni pandemik koronavirüs etkenine bağlı olduğu düşünülen hiperenflamatuvar yanıtın neden olduğu sendromik bir durum tanımlandı. Bu yanıtın özellikle Kawasaki hastalığına benzediği ve multiorgan tutulumuyla kendini gösterebileceği belirtildi. Bu yeni klinik durum, geçici olarak ağır akut solunum sıkıntısı sendromu-koronavirüs 2 ile ilişkili pediyatrik enflamatuvar multi-sistem sendrom veya COVID-19 ile ilişkili çocukluk çağı multi-sistem enflamatuvar sendrom olarak tanımlandı. Bu sunumda acil servisimize Kawasaki hastalığına benzer şikayetlerle başvuran dokuz yaşında erkek bir hasta anlatıldı. Hasta hipotansiyon, myokardit, olası makrofaj aktivasyon sendromu ve eş zamanlı COVID-19 pozitifliği nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitemizde takip edildi. Kawasaki hastalığı için intravenöz immünoglobülin, asetilsalisilik asit, düşük molekül ağırlıklı heparin ve metilprednisolon, myokardit için enalapril ve furosemid, COVID-19 için favipiravir kullanıldı. Olgumuzu çocuk hastalarla uğraşan klinisyenlere örnek teşkil edebilmek ve dünya çapındaki tüm çocuklarda COVID-19’un daha kolay tanınması, önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için yardımcı olabilmek adına sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, COVID-19, multi-sistem enflamatuvar sendrom

Tam Metin (İngilizce)