Özgün Araştırma

Clopidogrel Kullanan, Koroner Arter Hastalığı Tanısı Mevcut Olan Türk Popülasyonunda CYP2C19*1 ve CYP2C19*2 Gen Polimorfizmi

10.4274/BMB.galenos.2020.08.040

  • Ramazan Sabırlı
  • Aylin Köseler
  • Atakan Yılmaz
  • İsmail Doğu Kılıç

Gönderim Tarihi: 12.08.2020 Kabul Tarihi: 27.11.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):53-60

Amaç:

CYP2C19*1, klopidogrel metabolizması normal olan tamamen normal bir aktiviteye sahiptir. CYP2C19*2, işlevsel olmayan aleller olarak adlandırılır. Bu çalışmada, hem klopidogrel kullanan ve koroner arter hastalığı (KAH) olan Türk hastalarda hem de sağlıklı Türk popülasyonunda CYP2C19*1 ve CYP2C19*2 genotip frekanslarını belirlemeyi ve her iki grup arasındaki genotip ve alel farklılıklarını sunmayı amaçladık.

Yöntem:

Çalışmaya 100 sağlıklı birey ve KAH tanısı almış 200 hasta dahil edildi. DNA izole edilerek ve CYP2C19 geni polimeraz zincirleme reaksiyonu yöntemi ile amplifiye edilerek bu bölgelerdeki polimorfik odaklar belirlendi.

Bulgular:

KAH grubunda 132 hastada (%66) CYP2C19*1/1 genotipi, 62 hastada (%31) CYP2C19*1/2 genotipi ve 6 hastada (%3) CYP2C19*2/2 genotipi tespit edildi. Kontrol grubunda ise 72 hasta (%72) CYP2C19*1/1 genotipi, 20 hasta CYP2C19*1/2 genotipi ve 8 hasta CYP2C19*2/2 genotipi ile tanımlanmıştır. Genotipler açısından gruplar arasında anlamlı fark vardı (p=0,034).

Sonuç:

KAH hastalarında CYP2C19*1/2 ve CYP2C19*2/2 genotipinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu belirledik. Bu da koroner arter hastalarında antiplatelet tedaviye başlamadan önce CYP2C19 gen polimorfizminin bakılmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: CYP2C19 polimorfizmi, klopidogrel metabolizması, koroner arter hastalığı, Türk popülasyonu

Tam Metin (İngilizce)