Özgün Araştırma

Bir anket çalışması: asistan ve intörn doktorların temel ve ileri yaşam desteği konusundaki bilgi yeterliliği

10.5350/BMB20171025072403

  • Serkan Kockanat
  • Sevki Hakan Eren
  • Behcet Al

Gönderim Tarihi: 21.08.2017 Kabul Tarihi: 25.10.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(4):82-87

Amaç:

Asistan ve intörn doktorların temel ve ileri yaşam desteği konusunda bilgi düzeyini inceledik.

Yöntem:

Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 357 asistan ve stajyer doktorun temel ve ileri yaşam desteği ile ilgili güncel bilgileri 40 sorudan oluşan bir anket uygulanarak incelendi. Katılımcıların onayı anketten önce alındı. Bulgular rakamlarla ve yüzdelerde rapor edildi. İstatistiksel hesaplamalarda Kruskal Wallis Varyans analizi testi, istatistiksel karşılaştırmalarda ki-kare kullanıldı. p<0.05 önemli kabul edildi. Söz konusu çalışma, 2010 yılında yayınlanan Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından kardiyo pulmoner resüsitasyon rehberindeki son değişiklikler üzerine hazırlandı.

Bulgular:

Asistan doktorların pratiği daha çok olmasına rağmen hem asistan hem de stajyer doktorların cevapları eşit derecede değerlendirildi. Temel ve ileri yaşam desteği hakkındaki genel bilgilere ilişkin doğru cevapların oranı, bu çalışmada düşük olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, 20-30 yaş arasındaki asistan doktorlar daha yüksek doğru cevaplar vermektedir.

Sonuç:

Bu çalışma, asistan ve stajyer doktorların bilgi düzeyinin yetersiz olduğu ve güncel olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca temel ve ileri yaşam desteğinin yeterli bilgi olmadan doğru şekilde uygulanamayacağı ve tehlikeli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: yaşam, resusitasyon, destek