Özgün Araştırma

Asimetrik Dimetilarjininin COVID-19’daki Rolü

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-06

  • Müfide Arzu Özkarafakılı
  • Zeynep Mine Yalçınkaya
  • Mustafa İlteriş Bardakçı
  • Işık Kibar Akıllı

Gönderim Tarihi: 23.01.2022 Kabul Tarihi: 20.04.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):102-109

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) solunum tutulumu olan bir hastalıktır ve virüs kaynaklı endotelyal disfonksiyon klinik seyirde belirgindir. COVID-19 hastalarında laboratuvar bulgularının ve birlikteliklerin analiz edilmesi bu hastalığın patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Yöntem:

Hastaneye yatırılan 83 pnömonili COVID-19 hastasının beyaz kan hücresi, trombosit, ortalama trombosit hacmi, kırmızı hücre dağıtım genişliği (RDW), laktat dehidrogenaz, prokalsitonin, arter kan gazı değerleri ve asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeylerini içeren laboratuvar belirteçleri incelendi. Kontrol grubu olarak 30 sağlıklı kişi alındı ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı.

Bulgular:

COVID-19 hastaları ve kontrol grubu arasında ADMA seviyelerinde (ortanca değer 225,6 μg/L’ye karşı 225,6 μg/L’ye karşı) anlamlı bir fark görülmedi (p=0,771). ADMA, RDW ile ters bir korelasyona sahipti (r=-0,391, p<0,001). Hastalar sağlıklı grupla karşılaştırıldığında C-reaktif protein (CRP) anlamlı bir değişkendi (p=0,002).

Sonuç:

ADMA seviyeleri COVID-19 klinik seyrinin başlangıcında artmamaktadır. Yerleşik bir enflamasyon belirteci olarak CRP, bu koronavirüs enfeksiyonunun klinik spektrumunda zorunlu bir role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: ADMA, COVID-19, enfeksiyon

Tam Metin (İngilizce)