Özgün Araştırma

Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı ve/veya Tip 2 Diyabet Hastalarında Hepassosin ve TXNDC5’in Klinik Yararı

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-081

  • Emre Durcan
  • Emel Sağlam
  • İsmail Dağ
  • Mustafa Dinç
  • Şeyda Andaç

Gönderim Tarihi: 27.08.2023 Kabul Tarihi: 23.11.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(4):355-362

Amaç:

Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) prevalansı hem genel popülasyonda hem de tip 2 diyabeti (T2DM) olan kişilerde yüksek olmakla birlikte; etiyopatogenezi üzerine çalışmalar halen devam etmektedir. Çalışmamızın amacı, T2DM’li hastalarda karaciğer yağlanmasının ultrasonografik derecesi ile hepassosin (HPS) ve tiyoredoksin domain içeren protein 5 (TXNDC5) serum düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem:

Bu kesitsel çalışmaya 156 katılımcı dahil edilmiş ve izole NAFLD, izole T2DM, hem NAFLD hem de T2DM ve sağlıklı kontrol olmak üzere dört grup oluşturulmuştur. Katılımcıların demografik verilerinin yanı sıra fiziksel özellikleri, laboratuvar bulguları ve karaciğer yağlanmasının ultrasonografik dereceleri tüm gruplar arasında değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Ultrasonografik incelemeye göre, 1. ve 2. derece karaciğer yağlanması olan hastalarda HPS seviyeleri, karaciğer yağlanması olmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti. HPS seviyeleri, sağlıklı kontroller de dahil olmak üzere katılımcıların büyük çoğunluğunda izole T2DM’li olanlardan anlamlı derecede yüksekti. HPS ile diyabet arasında önemli farklılıklar bulunmamıştır. Ayrıca, tüm gruplarda serum TXNDC5 düzeyleri ile ultrason sonuçları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada, bulgularımız karaciğer yağlanması olanlarda serum HPS düzeylerinin karaciğer yağlanması olmayanlara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, HPS’nin NAFLD ile ilişkisi için daha fazla kanıt sağlamakta ve NAFLD patogenezindeki olası rolü hakkındaki anlayışımızı genişletmektedir. Ayrıca, çalışmamız ultrasonografik karaciğer yağlanması ile serum HPS düzeyleri arasındaki ilişkiye dair literatürdeki ilk araştırmalardan biri olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, hepassosin, tip 2 diyabet, TXNDC5, ultrasonografi

Tam Metin (İngilizce)