Özgün Araştırma

Akut İskemik İnmeli Hastalarda Mevsim Değişikliklerinin Böbrek Fonksiyonu Üzerindeki Etkileri

10.4274/BMB.galenos.2020.02.05

  • Güleser Akpınar
  • Mustafa Boğan
  • Kaan Yusufoğlu
  • Miray Korkmaz
  • Emine Gül Baldane
  • Erdem Çevik

Gönderim Tarihi: 25.02.2020 Kabul Tarihi: 23.04.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(2):28-31

Amaç:

Bu çalışma iskemik inmeli hastalarda akut böbrek fonksiyon bozukluğunun mevsimsellik eğilimlerini tanımlamayı amaçlamıştır.

Yöntem:

Bu çalışma geriye dönük olarak yapılmıştır. Veriler Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Acil Tıp Klinik İstatistik Ofisi dijital kayıtlarından elde edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya 199 iskemik inme hastası dahil edilmiştir. Hastalar böbrek fonksiyonlarına göre iki gruba ayrılmıştır. Grup 1’e (anormal böbrek fonksiyonu olan hastalar) 70 hasta dahil edilmiştir. Bu grupta, ortalama üre 67,3±26,9 mg/dL, ortalama kreatinin 1,4±1,1 mg/dL, ortalama yaş 77,0±6,5 olup, hastaların 34’ü erkekti (%48,6). Grup 2’ye (normal böbrek fonksiyonu olan hastalar) 129 hasta alınmıştır. Bu grupta, ortalama üre 37,9±9,9 mg/dL, ortalama kreatinin 0,9±0,2 mg/dL, ortalama yaş 76,6±7,3 olup, 74 hasta erkekti (%57,4). Mevsim dağılımı, yaş ve cinsiyet dağılımı, beynin etkilenen bölgesi ve platelet sayısı gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0,05).

Sonuç:

İskemik inmeli hastalarda mevsimsel değişiklikler ile böbrek fonksiyon bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, böbrek fonksiyonu, iskemik inme, mevsim

Tam Metin (İngilizce)