Özgün Araştırma

Açık Rinoplasti Prosedüründe Kolumella Rekonstrüksiyonunda b-Şeklinde Dizayn Kolumella Strut Kullanımı

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-095

  • Seçkin Aydın Savaş

Gönderim Tarihi: 15.11.2022 Kabul Tarihi: 06.02.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):41-46

Amaç:

Kolumellar strut greft (KSG), rinoplastide nazal tip (NT) deformitelerinin düzeltilmesine yardımcı olabilir. Rinoplastide rutin bir prosedür olarak KSG tekniğinin kullanılmasının değeri halen tartışılmaktadır. Bu kararsızlığın nedeni, KSG’nin NT üzerindeki artan rotasyon etkisidir. Bu makalede geleneksel KSG’den farklı olarak “b” (küçük harf “B”) şeklinde KSG hazırlanmış ve iki farklı KSG tasarımı nazolabial açılar açısından karşılaştırılmıştır.

Yöntem:

Bu çalışmaya Eylül 2018-Mart 2020 tarihleri arasında rinoplasti operasyonu geçiren ve KSG kullanılan toplam 99 hasta dahil edildi. Tüm hastaların ameliyat öncesi ve sonrası lateral fotoğrafları incelendi, hasta bilgileri toplandı. Toplam hastaların sırasıyla 33’ünde (%33,3) ve 66’sında (%66,6) geleneksel şekil ve b-şekilli KSG’ler kullanıldı. Geleneksel şekil ve b-şekilli KSG grupları arasındaki NLA açılar arasındaki farklar istatistiksel analiz ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ameliyat sonrası nazolabial açılar değerlendirildiğinde geleneksel strut greft grubunda ve b-şekilli KSG grubunda nazolabial açıların sırasıyla %36,4 ve %7,6’sının optimal aralığın üzerinde olduğu bulundu. Geniş nazolabial açılar, geleneksel strut greftli olgularda b-şekilli KSG’li olgulara göre daha sık gözlendi. b-şekilli KSG, aşırı rotasyon olmaksızın optimum projeksiyon elde edilmesini sağladı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,00).

Sonuç:

Bu araştırmadan elde edilen genel sonuç, burun ucunun aşırı döndürülmesi olmaksızın b-şekilli bir KSG kullanılarak optimal şekilli bir kolumella elde edilebileceğidir.

Anahtar Kelimeler: Açık rinoplasti, kolumella dikme grefti, kolumella rekonstrüksiyonu

Tam Metin (İngilizce)