Özgün Araştırma

Aferez Trombosit Donörlerinde ABO ve Rh Kan Gruplarına Göre Tam Kan Sayımı Parametreleri

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-040

  • Gülden Sincan
  • Fuat Erdem
  • Elif Bulut
  • Suat Sincan

Gönderim Tarihi: 04.05.2022 Kabul Tarihi: 24.08.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):256-261

Amaç:

Kan gruplarının tam kan sayımı parametreleri üzerindeki etkilerine ilişkin veriler sınırlıdır. Bu çalışmada tam kan sayımı parametreleri ile ABO-Rh kan grupları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem:

Üç bin gönüllü aferez bağışçısı incelendi. Bu olguların kayıtları geriye dönük olarak değerlendirilerek yaş, cinsiyet, tam kan sayımı parametreleri, ABO ve Rh kan grupları kaydedildi. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 21 programı ile yapıldı.

Bulgular:

ABO kan grubu ile eritrosit dağılım genişliği-standart sapma ve plateletcrit değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu (sırasıyla p=0,01, p=0,009). Nötrofil ve ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu değerleri Rh negatif olgularda Rh pozitif olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0,04, p=0,01). Nötrofil sayısı A kan grubunda A olmayan kan grubuna göre daha düşüktü (p=0,03). Lenfosit sayısı B kan grubuna sahip olgularda B olmayan kan grubuna sahip olgulara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,002).

Sonuç:

ABO ve Rh kan grupları ile bazı tam kan sayımı parametreleri arasında anlamlı bir ilişki bulduk. Bu nedenle hemogram parametrelerini etkileyen faktörlerden biri de ABO ve Rh kan grubu olabilir.

Anahtar Kelimeler: ABO kan grubu, hemoglobin, lenfosit, nötrofil, Rh kan grubu, trombosit

Tam Metin (İngilizce)