Özgün Araştırma

Adenoidektomi Sırasındaki Nazofaringeal İrigasyon Yönteminin Erken Dönemde Östaki Tüp Fonksiyonlarına Etkisi: Prospektif Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2019.21357

  • Şahin Öğreden
  • Hasan Deniz Tansuker
  • Abdurrahman Buğra Cengiz
  • Alper Tabaru
  • Cemal Özyılmaz
  • Mehmet Faruk Oktay

Gönderim Tarihi: 23.01.2019 Kabul Tarihi: 03.02.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(1):16-20

Amaç:

Adenoid dokunun hipertrofisi, mekanik veya enflamatuvar süreçlerden dolayı östaki tüpünün nazofaringeal ağzını obstrükte ederek östaki disfonksiyonuna yol açmaktadır. Adenoidektomi, tonsillektomi ile birlikte çocuklarda yapılan en sık cerrahi prosedürdür. Bu çalışmada adenoidektomi yapılan hastalarda kanama kontrolü için yapılan nazofarenks irrigasyonunun östaki tüp fonksiyonlarına etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Adenoid hipertrofisi nedeniyle opere edilen hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci gün otomikroskopik muayene ve timpanometri ile östaki tüp fonksiyonları değerlendirildi. Hastalar ameliyat sonrası nazofarenks irrigasyonuna göre iki gruba ayrıldı. Grup 1 hastalara transnazal basınçlı irrigasyon, grup 2 hastalara transoral pasif irrigasyon yapıldı. Timpanometri ile basınç, volüm, kompliyans değerleri ölçülerek ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 40 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ve cinsiyet dağılımları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Gruplar arasında volüm ve kompliyans değerleri ameliyat öncesi ve sonrasında benzer bulundu. Timpanometri parametrelerinden basınç ortalama değerleri ameliyat öncesi-sonrası için grup 1’de sağ kulak için çok ileri düzeyde anlamlı olarak farklı ve sol kulak için sınırda anlamlı farklı iken, grup 2’de sağ kulak için ileri düzeyde anlamlı olarak farklı ve sol kulak için çok ileri düzeyde anlamlı olarak farklı idi. Ameliyat sonrası timpanometri tipleri grup 1’de 7 hastada bilateral tip C, 4 hastada sağ tip C, 2 hastada bilateral tip B, 4 hastada sol tip C görüldü. Grup 2’de ameliyat sonrası 1 hastada sağ tip B, 2 hastada sol tip B, 12 hastada bilateral tip C timpanogram izlendi.

Sonuç:

Bu çalışmada adenoidektomi sonrası kanama kontrolü için yapılan nazofarenks irrigasyonunun östaki tüp fonksiyonlarına etkisinin olumsuz yönde olduğunu gördük ancak bunun doğrulanması için daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, nazofarenks irrigasyonu, timpanometri

Tam Metin (İngilizce)