Diğer

2023 Konu İndeksi

Bagcilar Med Bull 2023;8(4):0-0

Acil servis33, 241
Açık kalp cerrahisi127
Açık rinoplasti41
ADAMTS5113
Adeziv kapsülit270
Adrenal107
Adrenal tümör107
Adrenokortikal karsinom107
Ağız sağlığı331
AIMS65259
Akciğer82
Akciğer hastalığı341
Akut hastalık241
Akut karın400
Akut koroner sendrom13, 33
Alerjik konjonktivit236
Alfa lipoik asit82
Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı355
Analjezikler248
Androjen fazlalığı107
Anevrizma klipleme68
Apandisit386
Apendektomi386
Arizona cinsel deneyimler ölçeği21
Asidoz222
Asiklovir396
Aşılama287
Atriyoventiküler gecikme aralığı88
Bartter sendromu103
Batın apseleri392
Beden imajı325
Benign99
Benlik saygısı325
Beta-blocker13
Birinci basamak287
Bisakodil335
Biyoinformatik140
BSND geni103
Çatlaklar188
Çekum99
Cerrahi alan enfeksiyonları216
COVID317
COVID-1933, 57, 94, 172, 198, 210, 278, 287, 341
Cinsel disfonksiyon13
Cinsel işlev bozukluğu21
CPR57
Çift odacıklı kalp pili88
Çocuk331, 349
Çocuklar135
Çoklu veritabanı140
Çölyak hastalığı265
D-dimer210
Dağılım363
Demir eksikliği anemisi265
DHEA113
Dilate kardiyomiyopati161
Diş çürükleri331
Diş fırçalama331
Diüretikler241
Diyabet305
Diz53
DLCO210
Doğum202
Duodenal biyopsi265
EKG167
Ektopik gebelik386
ELO6
En çok ve en az sevilen müzik167
Endokan172
Endometrium adenokanser6
Endotel disfonksiyonu378
Enflamasyon236, 378
Ensefalit396
Epidural anestezi198
Epizyotomi21
Erken hepatoselüler karsinom140
Erken rehabilitasyon278
Farmakolojik mekanizma140
Febril konvülziyon349
Fibrinojen albumin oranı378
Fibromiyalji325
Galektin-3127
Gebelik188, 305
Genel anestezi202
Genotip363
Geriyatrik310
Geriyatrik popülasyon248
Gestasyonel diabetes mellitus305
Ghrelin127
Glasgow-Blatchford259
GnRH agonisti150
Goserelin150
Göç363
Gözetleme kafesi293
GQS57
H3B2 skoru259
Hastanede yatan hastalar341
HAX-1 mutasyonu94
Hepassosin355
Hepatit C363
Herni1
Herpes simpleks396
Heterotopik gebelik386
Heterotopik mide mukozası400
Hipotiroidizm305
İdrar kalsiyum/kreatinin oranı62
İdrar yolları enfeksiyonu310
İnfertilite1
İnguinal herni1
İnsan papilloma virüsü78
İntestinal metaplazi27
İnvajinasyon400
İyi oluş179
JAMA57
Kabızlık335
Kafes293
Kalp yetmezliği161, 241
Kartilaj53
Kastrasyon150
Kısa bağırsak sendromu27
Kinezyofobi270
Klinisyen317
Kolposkopi78
Kolumella dikme grefti41
Kolumella rekonstrüksiyonu41
Kondromalazi patella53
Konjenital anomali194
Konjenital diyafram hernisi155
Konjenital nötropeni94
Koronavirüs94
Koroner arter bypass greft cerrahisi47
Kronik ağrı325
Kronik böbrek hastalığı248
Kronik muskuloskeletal ağrı248
Kuersetin82
Laksatif335
Laktüloz335
Laparoskopi135
Laparotomi198
Leptin127
Leuprolide150
LHRH agonisti150
Longitudinal gastrojejunostomy27
m-DISCERN57
Majör abdominal cerrahi198
Mediolateral epizyotomi21
Memnuniyet202
Mesane yaralanması392
Metabolik sendrom127
Metanol222
Metotreksat82
Mezotelyoma99
Mikro-Doppler ultrasonografi68
Mikrocerrahi68
Mikrovasküler dansite161
MNO6
Monosit378
Morbidite216
Mortalite33, 222, 259, 341
MPV6
Multikistik99
Müshil335
Müzik167
Nabız167
Nabız dalga hızı88
Nesfatin-1127
NGF113
NLO6
No-reflow370
Nötrofil/lenfosit oranı236
Nozokomial enfeksiyon341
Obezite179
Obstetrik anestezi230
Omega-3188
Omfalomezenterik kanal194
Omuz ağrısı270
Optik koherens tomografi anjiyografi161
ORWELL 97-TR179
Osmotik335
Osteoartrit113
Otogreft293
Over135
Pandemi198, 216, 287
Patoloji135
Peritoneal99
PLO6
Pnömotoraks155
Postoperatif ağrı230
Postoperatif atriyal fibrilasyon47
Preeklampsi62
Preterm103
Primer immün yetmezlik94
Prognostik nütrisyonel indeks47
Prognoz172
Prostat kanseri150
Pulmoner hipertansiyon155
Pulmoner rehabilitasyon278
Rahim ağzı kanseri78
Rehabilitasyon270
Rejyonel anestezi198
Resveratrol140
Rotator manşet sendromu270
Sağlık okuryazarlığı179
Salpenjektomi386
Seçenek317
Sepsis310
Septik artrit310
Serum kalsiyumu62
Sezaryen202, 216, 230, 392
Sigara378
Sinir bloğu230
Sistemik immün-enflamasyon indeksi236
Sitoloji78
Sodyum floresein68
Spinal anestezi202, 230, 396
ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü370
Stria gravidarum188
Tedavi317
Tedaviye kalan süre241
Tercih317
Testosteron150
TIMI trombüs derecesi370
Tip 2 diyabet355
Tiroid bozuklukları305
Troklear displazi53
Trombosit/lenfosit oranı236
Türk toplumu13
TXNDC5355
Ultrason1
Ultrasonografi355
Uyarıcı335
Üst gastrointestinal sistem kanaması259
Varikose1
Videoanjiyografi68
Virilizasyon107
Vitamin B12349
Vitamin D310
Vücutlar arası füzyon293
Yağ dokusu127
Yaşam kalitesi179
Yayma78
Yenidoğan103, 194
Yoğun bakım ünitesi222, 278
YouTube57
Zehirlenmeler222