ISSN: 2547-9431
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin süreli bilimsel yayınıdır.
İleri yaş hastalarda kardiyak miksomanın cerrahi tedavisi
Kamil Boyacioglu, Arzu Antal Donmez, Mehmet Aksut, Ilknur Akdemir, Serkan Ketenciler, Taylan Adademir, Nihan Kayalar, Vedat Erentug
Bagcilar Medical Bulletin 2016;1(1):1-5
Amaç: Kardiyak miksoma genellikle erken erişkinlikte ortaya çıkar ve tanı sonrası hızlı bir şekilde cerrahi rezeksiyon yapılmaya eğilim vardır. Bununla beraber, daha ileri yaşlarda bu hastalığa maruz kalan hastalarda, cerrahi risk eşlik eden diğer kardiyak ve non-kardiyak rahatsızlıklardan dolayı daha yüksek olabilir. Bu nedenle, kardiyak miksoma nedeniyle cerrahi rezeksiyon yapılan yaşlı hastalarımızı, tedavi yönetimlerini gözden geçirmek için değerlendirdik.

Yöntemler: Eylül 1985-Mart 2012 arasında kardiyak miksoma nedeniyle ameliyat edilen 65 yaş üzerindeki ardışık 17 hasta (5 erkek, 12 kadın; ortalama yaş, 69.3±3.5 yıl) retrospektif olarak analiz edildi. Tüm hastalara miksoma tanısı ve diğer kardiyak defektlerin saptanması için ekokardiyografi yapıldı. Acil olarak opere edilen iki hasta dışında tüm hastalara koroner anjiyografi yapıldı. En çok gözlenen semptom dispneydi (%70.5), atriyal fibrilasyon 5 hastada gözlendi (%29.4). Sistemik embolizasyon 7 hastada vardı (%41.1). Tüm tümörler sol atriyumdan köken almışlardı.

Bulgular: Operasyon sonrası hayatta kalan hasta sayısı 13 (%76.4) idi. Acil olarak operasyona alınan iki hasta da erken dönemde kaybedildi. Takip esnasında 4 hasta kaybedildi. Eş zamanlı olarak iki hastaya koroner arter baypas cerrahisi, 1 hastaya radyofrekans ablasyon, 1 hastaya mitral kapak onarımı ve 1 hastaya da femoral embolektomi yapıldı.

Sonuç: Yaşlanan toplumda, miksomanın daha yaşlı ve yüksek riskli hastalarda tanı alma eğilimi vardır. Bu hastalara, eğer hasta stabil ise cerrahi öncesi tam bir değerlendirme yapılması geleneksel olarak acil cerrahi yapılmasından daha uygundur.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, ekokardiyografi, miksoma, ileri yaş

Copyright © 2016 Bagcilar Medical Bulletin All rights reserved. Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş.