Özgün Araştırma

Astım Tanısı Olan ve Olmayan Allerjik Hastalarda Vitamin D Seviyelerinin Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2019.11.025

  • Ayşe Sezim Şafak
  • Fuat Bulut

Gönderim Tarihi: 26.11.2019 Kabul Tarihi: 03.12.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(4):93-98

Amaç:

Astım tanısı olan ve olmayan alerjik hastalarda D vitamini düzeylerinin solunum fonksiyon testi (SFT) sonuçları ve serum immünoglobulin E (IgE) düzeyleri ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem:

Çalışma grubu, alerjik cilt testi pozitif olan astımı olan ve olmayan hastalardan (sırasıyla n=31, n=28) ve sağlıklı kontrollerden (n=31) oluşuyordu. Tüm çalışma grubuna cilt alerji testi (prick testi) ve SFT uygulandı. Ayrıca, hastaların serum vitamin D ve IgE seviyeleri belirlendi. Vitamin D, IgE ve SFT sonuçları arasındaki korelasyon analizlerine ek olarak bu gruplar ve hasta alt grupları arasında karşılaştırmalar yapıldı.

Bulgular:

Astım grubunun %70’inde anormal SFT sonuçları saptanırken, tüm sağlıklı kontroller ve astımlı olmayan hastalar normal SFT sonuçlarına sahipti (p<0,001). IgE düzeyleri astım ve astım olmayan gruplarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,024). Astım ve astım olmayan gruplar, çoklu alerjik faktörlerin sıklığı açısından benzerdi (p=1,000). Vitamin D düzeyleri açısından, astım grubu ve astım olmayan grup benzerdi, sağlıklı kontrol grubunun her iki gruptan anlamlı seviyede yüksek ortalama vitamin D seviyesine sahip olduğu bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçları alerjisi olan hastalarda vitamin D seviyelerinin düştüğünü göstermektedir; ancak, astım ile ilişki tespit edilememiştir. Ek olarak, vitamin D, IgE ve SFT sonuçları arasında korelasyon saptanamamıştır. Bu konuyla ilgili literatür oldukça çelişkilidir ve vitamin D seviyelerini karıştırıcı faktölere göre değerlendiren daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, astım, allerji

Tam Metin (İngilizce)