Özgün Araştırma

Sağlıklı Bireylerde Monosit Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Oranının Yaş ve Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-12-109

  • Hatice Aslan Sırakaya

Gönderim Tarihi: 19.12.2023 Kabul Tarihi: 26.02.2024 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):38-43

Amaç:

Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) oranının (MHO) yaş ve cinsiyet açısından değerlendirilmesidir.

Yöntem:

Tek merkezli retrospektif bu çalışmaya Kayseri Şehir Hastanesi İç hastalıkları Kliniği’ne 1 yıl içerisinde başvuran, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, ilaç kullanımı olmayan ve C-reaktif protein değeri 5 mg/L’nin ve eritrosit sedimantasyon hızı 20 mm/h’nin altında olan 459 hasta dahil edildi. Hastalar 20-39 yaş (Grup 1), 40-59 yaş (Grup 2), 60-79 yaş (Grup 3) ve 80 yaş üzeri (Grup 4) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Katılımcıların HDL seviyeleri, tam kan sayımları ve demografik verileri kaydedildi. MHO, monosit sayısının HDL düzeyine bölünmesiyle hesaplandı.

Bulgular:

HDL, monosit sayısı ve MHO düzeyi karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0,46, p=0,26, p=0,37). HDL (53,52±12,44 ile 43,25±10,96; p<0,001), monosit sayısı (0,53±0,16 ile 0,60±0,18; p<0,001) ve MHO (10,59±4,07 ile 15,03±6,62; p<0,001) düzeyi bakımından iki cinsiyet grubu arasında istatistiksel olarak 2 grup arasında anlamlı fark tespit edildi.

Sonuç:

MHO sistemik enflamasyonun bir biyobelirteci olup sağlıklı bireylerde yaş grupları arasında fark bulunmamıştır. Cinsiyet açısından ise HDL, monosit sayısı ve MHO düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu durum kardiyovasküler hastalıkların kadın cinsiyette daha az görülmesi ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Enflamasyon, HDL kolesterol, MHO, monosit

Tam Metin (İngilizce)