Özgün Araştırma

Sağlık Çalışanlarında İş Doyumunun Nomofobi ve Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-052

  • Ali Furkan Al
  • Melike Mercan Başpınar
  • Okcan Basat

Gönderim Tarihi: 02.06.2022 Kabul Tarihi: 18.10.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(4):311-318

Amaç:

Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının iş tatmin düzeyine göre psikolojik sağlık, nomofobi ve sosyal medya bağımlılık durumları arasındaki ilişkileri incelemektir.

Yöntem:

15 Eylül-15 Aralık 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pandemi döneminde çalışan 591 gönüllü sağlık çalışanı ile gözlemsel (kesitsel) bir çalışma tasarlanmıştır. Sosyo-demografik verileri içeren yapılandırılmış bir ankette Minnesota iş tatmin ölçeği, nomofobi ölçeği, Bergen sosyal medya bağımlılığı ölçeği ve psikolojik sağlık değerlendirme soruları yer almıştır.

Bulgular:

Araştırmaya yaş ortalaması 30,25±7,04 yıl olan 182 erkek (%30,8) ve 409 (%69,2) kadın sağlık çalışanı dahil edildi. İş tatmin düzeyi dağılımı %1,2 (n=7) düşük, %83,6 (n=494) orta, %15,2 (n=90) yüksek düzey olarak saptandı. Katılımcılarda olası depresyon sıklığı %46,4 (n=274) ve nomofobi görülme sıklığı %97,5 (n=579) olarak bulundu. İş doyumunun artmasıyla birlikte sırasıyla sosyal medyada geçirilen süre, sosyal medya bağımlılığı ve depresyon düzeylerinin anlamlı düzeyde azaldığı gözlendi (sırasıyla p=0,039 r=-0,086; p=0,040 r=-0,085; p=0,000 r=-0,314). Yüksek düzey iş tatminine sahip olanların düşük ve orta tatmin düzeyi olanlara göre anlamlı düzeyde daha genç yaşta (p=0,002) oldukları, daha az çalışma tecrübesi olduğu (p=0,001), sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiği (p=0,004) ancak sosyal medya bağımlılık düzeylerinin daha düşük (p=0,005) olduğu, daha az depresif (p=0,000) ve daha az nomofobik (p=0,042) oldukları gözlendi. İş doyumu üzerinde etkili faktörler lineer regresyon ile değerlendirildiğinde depresyon düzeyinin bağımsız risk faktörü olduğu görüldü (F=8,826, p=0,000, R²=0,111).

Sonuç:

Her altı sağlık çalışanından sadece bir kişi yüksek iş tatmini ifade ederken, yarısı depresif, tamamına yakını nomofobik bulunmuştur. Özellikle sağlık çalışanlarının ruh sağlığı ile mesleki doyuma yönelik desteğe ihtiyacı olduğunu göstermesi açısından çalışmamız literatüre katkıda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, iş tatmini, nomofobi, sosyal medya

Tam Metin (İngilizce)