Özgün Araştırma

Pediyatrik Olguların Damaryolu Erişiminde Kullanılan Düşük Doz İntramusküler Ketaminin, Manyetik Rezonans Görüntülenmesinde Sedasyon Anestezisindeki Yeri

10.4274/BMB.galenos.2024.2023-09-088

  • Naime Yalçın
  • Nurdan Yılmaz
  • Kadir Arslan
  • Ayça Sultan Şahin
  • Abdurrahim Derbent
  • Ziya Salihoğlu

Gönderim Tarihi: 20.09.2023 Kabul Tarihi: 14.02.2024 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):21-30

Amaç:

Pediyatrik olguların, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) işlemi esnasında sedasyon amaçlı ketamin kullanımına dair sayılı miktarda çalışma mevcutken, ilk kez çalışmamızda intramusküler yoldan damar yolu erişimi için uygulanılan düşük doz ketaminin hemodinamik, sedasyon ve derlenme ve MRG kalitesi üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Bu çalışmaya MRG işlemi için sedasyon anestezisi alan 3 ay-15 yaş arası toplam 193 pediyatrik hasta dahil edildi. Doksan dokuz kişi intramusküler ketamin 2,5 mg/kg ve altında uygulanılmış grup (Grup K) ve 94 kişi intramusküler ketamin uygulanılmayan propofol kontrol grubu (Grup C) olarak, iki grup halinde oluşturuldu. Gruplar, demografik veriler, sedasyon ve işlem süreleri, anestezik ilaç dozları, Ramsay sedasyon skoru, hemodinamik parametreler, derlenme süresi, modifiye Aldrete derlenme skorları, MRG kalitesi ve yan etkiler açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Grup K’de ilk doz ve ek doz propofol mg/kg ortalama değerleri sırasıyla 0,56 (0,45/0,71) -0 (0/0) iken, Grup C’de değerler sırasıyla 1,11 (0,87/1,33) - 0,14 (0/0,5) olarak bulundu. Grup K’de işlem sürecindeki sistolik arteriyal basınç, diastolik arteriyal basınç ve ortalama arteriyal basıncın medyan değerleri Grup C’nin değerlerinden daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0,001; =0,001; <0,001). Grup K’de iki hastada çene itme-kaldırma manevrası uygulanılırken, Grup C’de bir hastada hava yolu aparatı ihtiyacı olmuştur. MRG kalitesi açısından gruplar arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,016).

Sonuç:

Damar yolu erişiminde kullanılan düşük doz intramusküler ketaminin (2,5 mg/kg ve altı), pediyatrik MRG esnasında sedasyon anestezisinde ajite çocuklarda dahi daha az sedatif ek ilaçla olumlu etkinlik ve güvenilirlik profili sağladığı, daha mükemmel MRG kalitesine ulaşıldığı gözlemlenilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İntramusküler ketamin, manyetik rezonans görüntüleme, pediyatri, propofol, sedasyon

Tam Metin (İngilizce)