Özgün Araştırma

Patent Foramen Ovale ve Kriptojenik İnme Arasında İlişki: Tek Merkezli Ekokardiyografik Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-012

  • Zeki Doğan
  • Gökhan Bektaşoğlu

Gönderim Tarihi: 27.01.2024 Kabul Tarihi: 10.03.2024 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):52-56

Amaç:

Patent foramen ovalenin (PFO) transkateter kapatılması kriptojenik inmeli (Kİ) hastalarda sıklıkla gerçekleştirilir, ancak inme ile ilişkili PFO’nun ekokardiyografik belirleyicileri bilinmemektedir. Bu çalışmada, Kİ ile ilişkili PFO’nun özelliklerini değerlendirmek ve Kİ için PFO için yüksek risk faktörlerini araştırmak üzere transözofageal ekokardiyografi (TEE) ve kontrast transözofageal ekokardiyografi (c-TEE) kullanarak PFO’nun özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

PFO ile birlikte CS geçiren toplam 52 test hastası ve inme olmadan PFO tanısı alan 64 kontrol hastası kaydedildi. PFO’nun yapısı TEE ve c-TEE ile gözlemlendi. Test hastaları ve kontroller arasındaki PFO yapısındaki farklılıklar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Kİ geçiren hastalar kontrol grubundaki hastalardan daha yaşlıydı. Valsalva manevrası sırasında PFO’nun hem yüksekliği hem de uzunluğu Kİ grubunda kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Düşük açılı PFO (alt vena kava ile PFO arasındaki açı ≤10°) ve atriyal septal anevrizma (ASA) görülme sıklığı Kİ grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti. Valsalva manevrası sırasında sağdan sola şant (RLS) ≥ derece II, Kİ grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. İstirahatte RLS dereceleri açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Çok değişkenli analiz sonucunda Valsalva sırasında PFO uzunluğunun ≥10 mm olması, düşük açılı PFO, ASA varlığı ve Valsalva sırasında ≥ derece II HBS’nin Kİ’nin bağımsız öngördürücüleri olduğu belirlendi.

Sonuç:

Çalışmamız TEE ve c-TEE ile belirlenen PFO’nun yapısal özelliklerinin Kİ açısından yüksek riskli hastaların belirlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kriptojenik inme, patent foramen ovale

Tam Metin (İngilizce)