Özgün Araştırma

Metabolik Sendromun Yeni Bir Klinik Belirleyicisi: Vasküler Risk Yaşı

10.4274/BMB.galenos.2024.2023-07-064

  • Abdulrahman Naser
  • Didar Elif Akgün
  • Rengin Çetin Güvenç
  • Samet Sayılan
  • Özgen Şafak

Gönderim Tarihi: 20.07.2023 Kabul Tarihi: 28.01.2024 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):1-8

Amaç:

Metabolik sendrom (MetS) varlığı diabetes mellitus (DM) ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASKVH) oluşumunu tetikler. MetS gelişimi açısından yüksek risk altında olan bireylerin öngörülmesi önemlidir. Vasküler risk yaşı (VRA) kardiyovasküler riskin klinik bir göstergesidir. Bu çalışmada, VRA’nın MetS'nin bir göstergesi olup olmadığını tespit etmeyi amaçladık.

Yöntem:

Çalışmaya daha önce ASKVH ve DM tanısı olmayan 169 kişi (96 kadın, 73 erkek, yaşları 40-83) dahil edildi. ATP III-2005 ve IDF-2009 kriterleri aracılığıyla MetS tanısı koyuldu. SCORE2/SCORE2-OP 10 yıllık ölümcül KVH riski ve VRA tüm katılımcılar için hesaplandı.

Bulgular:

ATP III kriterlerine göre MetS sıklığı tüm popülasyonda %40,2, kadınlarda %39,6 ve erkeklerde %41,1 olarak saptanırken, IDF- 2009 kriterlerine göre tüm popülasyonda %47,9, kadınlarda %43,8 ve erkeklerde 53,4 olarak saptandı. VRA MetS saptanan bireylerde MetS saptanmayan bireylere göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,001). Ayrıca VRA ile tüm MetS komponentleri arasında ilişki saptandı (WC, r=0,194, p=0,011; SBP, r=0,434, p<0,001; BDP, r=0,262, p=0,001; total-C, r=0,223, p=0,003; yüksek yoğunluklu lipoprotein-C, r=-0,307, p<0,001; TG, r=0,324, p<0,001; ve FPG, r=0,196, p=0,011). Eğri altında kalan (AUC)-ROC analizinde VRA’nın MetS’nin güçlü bir öngörücüsü olduğu görüldü [AUC=0,658, %95 güven aralığı (CI)=0,576-0,740; for a cut-off of 54,0 yaş, Youden indeks=0,19, sensitivite=%75,0, and spesifik %45,0], and logistic regresyon (olasılık oranı: 1,086, p=0,041, %95, CI=1,003-1,175).

Sonuç:

VRA, MetS’ninn önemli ve bağımsız bir belirleyicisidir ve klinik amaçlarla düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, diyabet, metabolik sendrom, vasküler risk yaşı

Tam Metin (İngilizce)