Özgün Araştırma

Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Tiroit Fonksiyon Bozukluklarının Semptom Şiddeti ve İşlevsellik ile İlişkisi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-050

  • Nurdan Korkmaz
  • İzzet Korkmaz

Gönderim Tarihi: 29.05.2022 Kabul Tarihi: 24.07.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):212-216

Amaç:

Karpal tünel sendromu (KTS) el bileğinde medyan sinirin sıkışması ile ortaya çıkan en sık rastlanan tuzak nöropatidir. Bu çalışma, KTS’li hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları ile semptom şiddeti ve fonksiyonel durum arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladı.

Yöntem:

Çalışmaya klinik ve elektrofizyolojik olarak KTS tanısı konan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 44 ardışık hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri, tiroid hormon düzeyleri ve elektronöromiyografi sonuçları kaydedildi. Semptom şiddeti ve işlevselliği değerlendirmek için sırasıyla Boston anketi-semptom şiddet ölçeği (BQ-SSS) ve Boston anketi-fonksiyonel durum ölçeği (BQ-FSS) kullanıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı: Grup 1 (n=25) normal tiroid fonksiyonu olan KTS hastalarını ve grup 2 (n=19) tiroid fonksiyon bozukluğu olan KTS hastalarını içerdi.

Bulgular:

İki grup arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, semptomatik taraf, elektrofizyolojik olarak belirlenen KTS şiddeti ve BQ-FSS açısından fark yoktu (tümü p>0,05). Ortalama semptom süresi grup 1’de 10,64±3,08 ay ve grup 2’de 24,63±14,06 aydı (p<0,001). Ortalama BQ-SSS skoru grup 1’de 36,48±5,85 ve grup 2’de 42,00±8,10 idi (p=0,013).

Sonuç:

Tiroit fonksiyon bozukluğu olan KTS’li hastalarda, KTS semptomlarının daha şiddetli ve semptom süresinin daha uzun olduğu görüldü. Bu nedenle KTS’li hastalarda tiroit fonksiyon bozukluklarının saptanması ve tedavisi semptomların iyileştirilmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel durum, karpal tünel sendromu, tiroid hormonları

Tam Metin (İngilizce)